Kvietimas dalyvauti paraiškų teikimo konkurse

2017-09-05

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursą.
Konkurso tikslas − skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.
Tinkamomis finansuoti veiklos laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius.
Projektų prioritetai ir veiklos sritys:
- socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms;
- vaikų ir jaunimo užimtumas;
- kultūrinė ir šviečiamoji veikla;
- sporto ir sveikatinimo veikla;
- bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla;
- bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.
Paraiškos teikiamos:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje, vieno langelio principu dirbančiame 107 kab. (Laisvės g. 8, Mažeikiai) nuo 2017 m. rugsėjo 6 d. iki 2017 m. rugsėjo 22 d. 15.45 val., ant voko nurodant „Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursui“.
Organizacija privalo pateikti vieną spausdintą paraiškos egzempliorių, pasirašytą pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens ir patvirtintą organizacijos antspaudu (jei organizacija turi antspaudą).
Organizacijos kartu su projekto paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:
1.Tinkamai patvirtintą pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopiją.
2. Registracijos pažymėjimo kopiją.
3. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją.
4. Organizacijos narių sąrašą.
5.Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu – bendradarbiavimo susitarimo (sutarties) kopijas.
6.Komercinius pasiūlymus.
7.Kitus pareiškėjo pageidavimu pateikiamus dokumentus.
Visi dokumentai pateikiami užklijuotame ir užantspauduotame (jei organizacija turi antspaudą) voke su ant voko užrašytu konkurso pavadinimu bei konkurso dalyvio pavadinimu, adresu, kita kontaktine informacija (tel. Nr., el. pašto adresas).
Elektroniniu paštu ar faksu pateikti dokumentai neregistruojami ir laikoma, kad jie nebuvo gauti.
Paraiškos bus priimamos tik pagal Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T1-211 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ patvirtintą paraiškos formą.
Papildoma informacija teikiama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje adresu: Stoties g. 18, Mažeikiai, II aukštas 204B kab. (Alvyda Purauskytė, tel. (8 443) 95 327, el. paštas alvyda.purauskyte@mazeikiai.lt).

Papildoma informacija konkursui
Aprašas
Paraiškos forma

IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS PROTOKOLAI

Švietimo skyrius

Spausdinti Siųsti draugui Archyvas