Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programą, dėmesiui!

2018-01-12

Mažeikių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad iki 2018 m. sausio 30 d. priimamos paraiškos Mažeikių rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programai  įgyvendinti. 
Prašome teikti paraiškas dėl programos priemonių finansavimo: dėl laikino pobūdžio darbų organizavimo, dėl pagalbinių darbų, teikiant socialines paslaugas, organizavimo, dėl kvalifikacijos atitikties darbo rinkos poreikiams didinimo.
Planuojama programos vykdymo pradžia – 2018 m. vasario 19 d., pabaiga – gruodžio 14 d.   
Programos tikslas – suteikti laikinus darbus, skatinančius laikiną ar nuolatinį užimtumą, kurie padėtų asmenims, įsiregistravusiems Telšių teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Mažeikių skyriuje (toliau – darbo birža), įsitvirtinti darbo rinkoje, sudarytų jiems sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.
Parengtame programos projekte planuojama įgyvendinti tris programos priemones:

Eil. Nr.

Programos priemonės kodas, pavadinimas, kompensuojamos priemonės vykdymo išlaidos

Planuo-jamos lėšos, Eur

 

Priemonės vykdymo vidutinė trukmė, mėn.

Planuojama vidutinė priemonės

kaina 1 

asmeniui, Eur

Asmenų,  kuriems  suteikta priemonė skaičius

1

2

3

4

5

6

1.

31-01-01-01 Laikinojo pobūdžio darbų organizavimas

186600

3

1840

101

 2.

31-01-01-02 Pagalbinių darbų teikiant socialines paslaugas organizavimas

14700

6

3680

4

Kompensuojamos išlaidos:

1. darbo užmokesčio kompesacija už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuotą pagal tą mėnesį galiojantį LR Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų sumą);

2. piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų sumą);

3. išlaidos sveikatos patikrinimui ir skiepijimui nuo užkrečiamųjų ligų (darbuotojui pageidaujant, jeigu tai numatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, pateikus išlaidas pateisinančius dokumentus);

4. kitos su priemonės vykdymu susijusios išlaidos.

Kompensuojamų išlaidų sveikatos patikrinimui ir skiepijimui nuo užkrečiamųjų ligų, kitų su               priemonės vykdymu susijusių išlaidų suma negali viršyti 4 proc. kompensuojamų darbo užmokesčio išlaidų sumos (1 eil.+2 eil.).  

3.

31-01-01-03 Kvalifikacijos atitikties darbo rinkos poreikiams didinimas

9900

3

1985

5

Kompensuojamos išlaidos:

1. darbo užmokesčio kompesacija už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuotą pagal tą mėnesį galiojantį LR Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų sumą);

2. piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų sumą);

3. išlaidos sveikatos patikrinimui ir skiepijimui nuo užkrečiamųjų ligų (darbuotojui pageidaujant, jeigu tai numatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, pateikus išlaidas pateisinančius dokumentus);

4. darbo užmokesčio išlaidos (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų sumą) asmens, kuris moko įdarbintą asmenį  neviršijančios 10 proc. įdarbinto asmens darbo užmokesčio išlaidų, nurodytų 1 eilutėje, sumos.

 

Priemonėje „Kvalifikacijos atitikties darbo rinkos poreikiams didinimas“ gali dalyvauti darbo biržoje registruoti asmenys, su juridiniu asmeniu nesusiję ir nebuvo susiję darbiniais santykiais (paskutinių 12 mėn. laikotarpiu).
Kompensacijas darbdaviams programos finansavimo ir įgyvendinimo sutartyje (toliau – finansavimo sutartis) nustatytomis sąlygomis ir terminais moka Mažeikių rajono savivaldybės administracija. Darbdavys moka darbo sutartyje nurodyto darbo užmokesčio dalį, kurios nekompensuoja mokama subsidija darbo užmokesčiui, taip pat priedus, priemokas ir kitas išmokas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų kompensaciją.
Įdarbintam asmeniui tapus laikinai nedarbingam dėl ligos ar traumos, subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas laikinai nutraukiamas. Ligos pašalpos išlaidas už dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas ir piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas laikinojo nedarbingumo laikotarpiu, kai įdarbintas asmuo laikinai nedarbingas dėl ligos ar traumos po darbo sutarties termino pabaigos iki darbuotojo atleidimo datos (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo, ilgalaikio darbo išmokų ir garantinio fondo įmokų sumą) moka darbdavys.
Subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas nutraukiamas:
- pasibaigus subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo terminui, nustatytam finansavimo sutartyje:
- pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai pagalbiniams darbams atlikti;
- įdarbintam asmeniui sulaukus senatvės pensijos amžiaus;
- darbdaviui neišmokėjus įdarbintam asmeniui priklausančio darbo užmokesčio darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais;
- įdarbintam asmeniui pradėjus dirbti pagal kitą darbo sutartį ar pradėjus vykdyti kitą savarankišką bet kokio pobūdžio komercinę arba gamybinę veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų įstatyme;
- asmeniui nutraukus darbo sutartį;
- darbdaviui iškėlus bankroto bylą, įmonei įgijus likviduojamos įmonės statusą;
- įdarbintam asmeniui suteikus tikslines atostogas.

Pareiškėjai kartu su lydimuoju raštu pateikia Mažeikių rajono savivaldybės administracijai (107 kab., Laisvės g. 8, Mažeikiai) šiuos dokumentus:
1. paraišką užimtumo didinimo programai įgyvendinti. Jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo atstovauti darbdavį, pridedama dokumento, suteikiančio įgaliojimus, kopija;
2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto galiojančio pažymėjimo kopiją;
3. pareiškėjo deklaraciją.
Paraiškos forma, pareiškėjo deklaracija, reikalavimai paraiškos pateikimui ir paraiškų atrankos tvarka patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. A1-2734.
Programos finansavimo tvarka nustatyta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. A1-7.
Savivaldybės tarybai patvirtinus Mažeikių rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programą, paraiškas programos priemonėms įgyvendinti nustatyta tvarka atrinks Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. A1-1816 sudaryta komisija.
Atrinkus paraiškas, patvirtinus programos vykdytojų sąrašą ir skyrus lėšas paraiškoje nurodytai veiklai įgyvendinti, komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuos pareiškėjus apie paraiškų atrankos rezultatus.
Telefonas pasiteirauti (8 443) 98 231, el. p. nijole.balvociene@mazeikiai.lt.

Paraiškos forma
Pareiškėjo deklaracija
Paraiškų atrankos tvarkos aprašas
Paraiškos vertinimo pažyma
Programos įgyvendinimo tvarkos aprašas
Kitų išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Spausdinti Siųsti draugui Archyvas