KONKURSAI LAISVOMS PAREIGYBĖMS UŽIMTI

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į :

Skelbimo nr.: 34746
Skelbimo data: 2017-01-20
Konkursą organizuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. sausio 16 d. įsakymu Nr.A1-68

MAŽEIKIŲ SENIŪNIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Mažeikių seniūnijos (toliau–seniūnija) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga užtikrinti teisinį Mažeikių rajono seniūnijų aptarnavimą, interesų apsaugą bei gynimą, teikti Mažeikių rajono seniūnijų darbuotojams teisines konsultacijas, atlikti seniūnijos rengiamų dokumentų teisinį įvertinimą ir ginti jų interesus santykiuose su kitais teisės subjektais, atstovauti seniūnijos interesus ikiteisminio tyrimo institucijose, teismuose ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityse – teisės.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintąjį socialinių mokslų srities, teisės studijų krypties išsilavinimą, įgytą teisininko kvalifikaciją.
6.2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį ir darbo patirties viešajame administravime.
6.3 Išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius viešąjį administravimą, civilinę, baudžiamąją ir administracinę teisę, vietos savivaldą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą, viešųjų pirkimų, reklamos įrengimo, laikinųjų statinių, prekybos ir kitų paslaugų teikimo viešose vietose, garažų, sodų bei daugiabučių namų bendrijų veiklą
6.4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti savo veiklą;
6.6. Išmanyti raštvedybą ir kanceliarinę kalbą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, tarnybinio etiketo reikalavimus, gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
6.7. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Teikia konsultacijas ir teisinę pagalbą Mažeikių rajono seniūnijų darbuotojams, seniūnijos specialistams, nagrinėja seniūnijos specialistų prašymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais, rengia, derina atsakymų bei teisinių išvadų, seniūnijoje išleidžiamų dokumentų projektus.
7.2. Organizuoja viešuosius pirkimus seniūnijos funkcijų bei veiklos vykdymui:
7.2.1. rengia dokumentus viešųjų pirkimų organizavimui ir teikia juos Seniūnui tvirtinimui;
7.2.2. rengia paraiškas, pirkimų sąlygas, pažymas, kitus su viešųjų pirkimų organizavimu susijusius dokumentus, organizuoja pirkimų verčių nustatymą;
7.2.3. priima iš seniūnijos specialistų pirkimų iniciatorių techninius bei kvalifikacinius reikalavimus paslaugų teikėjams ir darbų rangovams.
7.3. Rengia sutarčių projektus su paslaugų, prekių teikėjais, darbų rangovais.
7.4. Seka paslaugų, darbų bei prekių pirkimo sutarčių vykdymo eigą, kontroliuoja jų galiojimo terminus, lėšų sunaudojimą vykdant sutartis.
7.5. Organizuoja ir koordinuoja, garažų, sodų bei daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkų bendrijų veiklą, fiksuoja jų juridinius rekvizitus, administruoja aplinkos tvarkymą jų valdose bei prieigose prie jų.
7.6. Kartą per metus, esant reikalui ir dažniau, organizuoja bendrijų pirmininkų pasitarimus, seniūnaičių sueigas jų veiklos klausimais.
7.7. Vykdo laikinųjų statinių, automobilių stovėjimo vietų apskaitą, stebi jų tvarkingumą, kontroliuoja laikinųjų statinių savininkų sutartinių įsipareigojimų bei leidimų įsipareigojimų vykdymą, laikinųjų statinių, automobilių stovėjimo vietų turėtojų savalaikį vietinių rinkliavų mokesčių mokėjimą. Pažeidinėjantiems tvarkas teikia įspėjamuosius raštus, taiko kitas teisės aktuose numatytas priemones.
7.8. Vykdo išorinės reklamos įrengimo taisyklių laikymosi kontrolę, apskaitą, vietinės rinkliavos mokesčių už reklamą mokėjimą, priiminėja prašymus dėl leidimų išdavimo, parengia leidimus;
7.9. Seniūno pavedimu nagrinėja ar organizuoja komisijų tiriant asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus, skundus darbą arba dalyvauja jų darbe.
7.10. Rengia arba dalyvauja rengiant (derina) seniūnijos kompetencijai priskirtų Savivaldybės Tarybos sprendimų, Savivaldybės Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, seniūno įsakymus, Seniūno pavedimu teikia teisines išvadas dėl rengiamu teisės aktų atitikimo įstatymų reikalavimams.
7.11. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskiriamas, darbe bei teikia išvadas. Kilus ginčams dėl komisijų ir darbo grupių, kuriose dalyvauja, priimtų sprendimų, atstovauja Savivaldybę, Savivaldybės administraciją ir seniūnijas dėl tokių ginčų teismuose nagrinėjamose bylose, ikiteisminio tyrimo institucijose, antstolių kontorose, kitose valstybinės valdžios, valdymo bei vietos institucijose;
7.12. Kompetencijos ribose asmeniškai atsako už Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, seniūno įsakymų bei pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
7.13. Vykdo kitusAdministracijos vadovybės, seniūno su įstaigos ar seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
7.14. Teikia savo veiklos metinę ataskaitą seniūnui.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus seniūnui.

Susipažinau:
_______________________________
(parašas)
____________________ _______________________
(vardas ir pavardė)
______________________________
(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) iki 2017 m. vasario 8 d. (įskaitytinai).
Adresas: Laisvės g. 8, Mažeikiai
Telefonas: (8-443) 98 213
El. paštas: aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt

 

 ___________________________________________________

 

 

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-20 10:54:16