KONKURSAI LAISVOMS PAREIGYBĖMS UŽIMTI

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursus į :

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigas, penkeriems metams.
Adresas Naftininkų g. 9, Mažeikiai.

Skelbimo Nr.: 50606

PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
mero 2017 m. vasario 22 d.
potvarkiu Nr. M1-30

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau -biuro) direktoriaus pareigybė, priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir pavaduotojų grupei, kurių pareigybė priskiriama A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Pareigybės paskirtis – organizuoti biuro veiklą, vadovauti įstaigos administracijai įgyvendinant pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto naudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos nuostatuose numatytą veiklą, realizuoti šios įstaigos veiklos strategiją ir veiklos planą
4. Pareigybės pavaldumas – direktorius pavaldus Savivaldybės merui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DIREKTORIUI

5. Direktorius privalo atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:
5.1. turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
5.1.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
5.1.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo; “
5.1.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
5.1.4. turėti ne mažiau kaip 1 metų administracinio darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse;
5.1.5. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityje patirtį; .
5.2. Specialūs reikalavimai:
5.2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitų teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
5.2.2. žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
5.2.3. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis ir kt.


II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

6. Direktorius, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja biuro darbą, kad būtų įgyvendinami biuros tikslai ir būtų atliekamos nustatytos funkcijos;
6.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biuro nuostatų;
6.3. planuoja biuro žmoniškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius;
6.4. dalyvauja įvairiose programose, veiklos organizavimo ir plėtojimo srityse,
6.5. atstovauja biurui valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
6.6. sudaro sutartis pagal savo kompetenciją;
6.7. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą
6.8. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja biurui teisme, kitose valstybės ar savivaldybės institucijose, įstaigose bei santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis arba tam įgalioja kitus biuro darbuotojus;
6.9. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Sveikatos biuro darbuotojus, skiria paskatinimus ir nuobaudas;
6.10. nustato darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas;
6.11. tvirtina Sveikatos biuro vidaus tvarkos taisykles;
6.12. teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai Sveikatos biuro organizacinę struktūrą;
6.13. tvirtina Sveikatos biuro pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
6.14. tvirtina Sveikatos biuro darbuotojų pareigybių aprašymus, kontroliuoja, kaip Sveikatos biuro darbuotojai vykdo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
6.15. rūpinasi darbuotojų kvalifikacija ir profesionalumu, jei įstaigos veiklai reikalinga licencija, kreipiasi į licencijas išduodančią instituciją ir rūpinasi, kad įstaiga turėtų licenciją;
6.16. konsultuoja Sveikatos biure dirbančius visuomenės sveikatos specialistus, koordinuoja jų veiklą,
6.17. sudaro komisijas, biuro veiklos problemoms spręsti;
6.18. atsako už paskesnę finansinę kontrolę;
6.19. atlieka kitas funkcijas, numatytas biuros nuostatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose

IV. ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis Direktorius atsako:
7.1. už biuro veiklą, tinkamą lėšų naudojimą, materialinės bazės kūrimą ir naudojimą, darbo saugą ir sveikatą darbe, priešgaisrinę saugą, turto ir aplinkos apsaugą;
7.2. už biurui patvirtintų savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą, išlaidų sąmatų sudarymą, neviršijant patvirtintų lėšų sumą, už paskirstytų lėšų efektyvų panaudojimą, specialių programų lėšų kaupimą, planų vykdymą;
7.3. už dokumentų saugojimą ir tvarkymą, statistinių ataskaitų, finansinių ir kitų dokumentų teisingumą. 


PAPILDOMA KOMPETENCIJA

Pretendento papildoma kompetencija laikoma:
1. vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams) patirtis;
2. įgytas aukštasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis;
3. kvalifikacijos tobulinimas ir (arba) mokslinės publikacijos sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, socialinio darbo, informacinių technologijų, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus kvalifikacijos tobulinimą liudijančius pažymėjimus ar mokslinių publikacijų kopijas);
4. darbdavio (-ių) ir (arba) aukštojo mokslo įstaigos vadovo rekomendacija (pretendentui pateikus rekomendacinį raštą apie savo profesinę patirtį (vykdytą veiklą) ir darbo kokybę);
5. Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) mokėjimas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Užpildytą pretendento anketą (anketa gali būti pildoma vietoje).
5. Papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas.
6. Savo, kaip įstaigos vadovo, 5 metų veiklos programą.
7. Privačių interesų deklaraciją
8. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku .
Dokumentai priimami iki 2018 m. vasario 19 d. (įskaitytinai) per VATIS sistemą.
Atrankos būdas – testas žodžiu.
Išsamesnė informacija apie konkursą: tel. (8 443) 98 213, aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt.

Vadovaujantis 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“ (toliau – Aprašas), nuo 2017 m. liepos 1 d. konkursai į pareigybes, išvardintas „Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąraše“, skelbiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Skelbimus apie konkursus į šias pareigybes taip pat galima skelbti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Vadovaujantis Aprašu, asmenys prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia taip pat per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema).
Prisijungę prie paslaugos „Pretendavimas į darbuotojo pareigas“ (https://pm.vataras.lt), pretendentai konkursą organizuojančiai įstaigai privalo pateikti:

  • Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą (gyvenimo aprašymą reikėtų susikurti skiltyje „Mano dokumentai“ prieš teikiant prašymą);
  • užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą);
  • prašymą leisti dalyvauti konkurse (! Dokumentus, susikurtus skiltyje „Mano dokumentai“, į prašymą įtraukite panaudodami mygtuką „Pridėti iš mano dokumentų“.);
  • savo, kaip įmonės, įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse įmonės/įstaigos vadovo pareigybei.

Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. 
! Norėdami pateikti prašymus, asmenys neturi būti išsilaikę bendrųjų gebėjimų testo.

 __________________________________________________ 

 

Skelbimo nr.: 37535
Skelbimo data: 2018-02-05
Konkursą organizuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Viešosios tvarkos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. sausio 29 d.
įsakymu Nr. A1-228


VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nagrinėti gyventojų skundus (pareiškimus), prašymus ir pranešimus, vykdyti patikrinimus Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje, nustatyti ir reikalauti pašalinti administracinių nusižengimų viešosios tvarkos srityje priežastis bei sąlygas, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus, kai protokolas nesurašomas, administracinių nusižengimų bylose, vykdyti administracinių nusižengimų prevenciją, bei triukšmo, kylančio vykdant statybos darbus gyvenamosiose patalpose, teritorijose kontrolės vykdymui.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - viešosios tvarkos užtikrinimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, mokėti taikyti jį praktikoje, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, triukšmo valdymą, mokėti dokumentų rengimo taisykles;
6.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei kitus teisės aktus.
6.5. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Qutlook, Internet Explorer;
6.7. Turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones.
6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus naudoti „D“ kategorijos ginklą (elektrošoką) ir dujų aerozolinį balionėlį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Kontroliuoja, kaip Mažeikių mieste ir rajone laikomasi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė:
7.1.1. Triukšmo prevencijos Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės.
7.1.2. Prekybos ir paslaugų teikimo Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašas.
7.1.3. Mažeikių rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės.
7.1.4. Mažeikių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės.
7.1.5. Mažeikių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros taisyklės.
7.1.6. Mažeikių rajono kapinių tvarkymo taisyklės.
7.1.7. Leidimų įrengti išorinę reklamą Mažeikių rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas.
7.1.8. Renginių organizavimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje taisyklės.
7.1.9. Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklės.
7.1.10. Leidimo įsigyti, laikyti, veisti ir prekiauti agresyviais šunimis išdavimo tvarkos aprašas.
7.1.11. Kitos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintos taisyklės, kurių priežiūra pagal kompetenciją priklauso Viešosios tvarkos skyriui.
8. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, atlieka patikrinimus pagal gautus skundus (pareiškimus), prašymus ar pranešimus ir surašo patikrinimų aktus.
9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, rengia atsakymų projektus į gautus skundus (pareiškimus), prašymus ar pranešimus.
10. Kartu su policijos pareigūnais ar kitų valstybinių ar savivaldybių institucijų valstybės tarnautojais (darbuotojais) dalyvauja patikrinimuose administraciniams nusižengimams nustatyti.
11. Mažeikių rajono savivaldybės organizuojamuose renginiuose palaiko viešąją tvarką.
12. Organizuoja ir kontroliuoja beglobių naminių gyvūnų surinkimą iš gyventojų, jų globą, utilizavimą.
13. Pagal savo kompetenciją renka informaciją apie Mažeikių mieste ir rajone esančias problemas ir ją perduoda atsakingoms institucijoms.
14. Pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse.
15. Surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus, kai protokolas nesurašomas administracinių nusižengimų bylose fiziniams asmenims ir juridinių asmenų atstovams pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus.
16. Siekiant, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai, bendradarbiauja su policija, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei juridiniais ir fiziniais asmenimis.
17. Iš fizinių ir juridinių asmenų reikalauja pašalinti daromus administracinius nusižengimus ir už reikalavimų nevykdymą taiko administracinę atsakomybę.
18. Vykdo administracinių teisės pažeidimų prevenciją.
19. sudaro triukšmo šaltinių valdytojų, atliekančių statybos darbus, sąrašus, atlieka triukšmo šaltinių valdytojų, atliekančių statybos darbus, planinius ir neplaninius bei pakartotinius statybos darbų patikrinimus.
20. kaupią gautą informaciją ar patikrinimo vietoje nustatytus faktus, juos sistemina, analizuoja ir teikia pasiūlymus triukšmui mažinti;
21. triukšmo šaltinių valdytojams siūlo pašalinti nustatytus trūkumus ir (ar) pateikti papildomą informaciją.
22. veda Pranešimų registrą.
23. vykdydamas statybos darbų triukšmo kontrolieriaus funkcijas turi teisę lankytis Savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose bei organizacijose ir jų teritorijose, statybos objektuose, esančiuose gyvenamosiose teritorijose ir gyvenamosiose patalpose.
24. Nustatyta tvarka ir laiku vykdo Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavedimus.
25. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu yra paskirtas, veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai, priskirti viešosios tvarkos skyriaus kompetencijai.
26. Rengia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, kitų teisės aktų ar dokumentų projektus.
27. Teikia siūlymus skyriaus vedėjui darbo organizavimo ir gerinimo klausimais.
28. Vykdydami viešosios tvarkos funkcijas tarnybos metu dėvi nustatytos formos tarnybinę uniformą.
29. užtikrina patikėtų materialinių vertybių, specialiųjų priemonių (dujų balionėlio), ginklo (elektrošoko prietaiso) apsaugą.
30. Vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

31. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus Viešosios tvarkos skyriaus vedėjui.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) iki 2018 m. vasario 23 d., įskaitytinai.
Adresas: Laisvės g. 8, Mažeikiai
Telefonas: (8-443) 98 213
El. paštas: savivaldybe@mazeikiai.lt

 __________________________________________________ 

 

Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pareigoms eiti.
Konkurso paskelbimo data 2018 m. vasario 6 d.
Atranka vyks 2018 m. balandžio 5 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –6,1-7,54 bazinio dydžio.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;
2.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir nemažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
2.5. neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vadovas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;
3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus;
7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančiu dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostato apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas).Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, (toliau- kompetencijų vertinimo ataskaita) kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
8. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;
9. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;
10. privačių interesų deklaraciją.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 213 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene @mazeikiai.lt iki 2018 m. kovo 22 dienos įskaitytinai.
Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.
Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.
Telefonas pasiteirauti – (8 443) 98 213

 __________________________________________________ 

 

Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis “ direktoriaus pareigoms eiti.
Konkurso paskelbimo data 2018 m. vasario 6 d.
Atranka vyks 2018 m. balandžio 4 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas –6,1-7,54 bazinio dydžio.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;
2.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir nemažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
2.5. neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vadovas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;
3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus;
7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančiu dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostato apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. . Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas).
Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
8. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;
9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;
10. privačių interesų deklaraciją.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 213 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene @mazeikiai.lt iki 2018 m. kovo 22 dienos įskaitytinai.
Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.
Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.
Telefonas pasiteirauti – (8 443) 98 213

 __________________________________________________  

 

Skelbiamas konkursas Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pareigoms eiti.
Konkurso paskelbimo data 2018 m. vasario 6 d.
Atranka vyks 2018 m. balandžio 4 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,47 -6,77 bazinio dydžio.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;
2.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir nemažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
2.5. neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vadovas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;
3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus;
7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
8. būti nepriekaištingos reputacijos,, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančiu dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė “ gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostato apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas) Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka ( kompetencijų vertinimo ataskaitą), kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
8. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;
9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;
10. privačių interesų deklaraciją.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 213 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene @mazeikiai.lt iki 2018 m. kovo 22 dienos įskaitytinai.
Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.
Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.
Telefonas pasiteirauti – (8 443) 98 213

 __________________________________________________ 

 

Skelbiamas konkursas Mažeikių r. Ruzgų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.
Konkurso paskelbimo data 2018 m. vasario 6 d.
Atranka vyks 2018 m. balandžio 5 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,56 -8,11 bazinio dydžio.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;
2.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir nemažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus;
7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančiu dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo Mažeikių r. Ruzdų pagrindinei mokyklai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas) Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka( kompensacijų vertinimo ataskaita), kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba;
8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;
10. privačių interesų deklaraciją.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku. Mažeikių r. savivaldybės administracijos Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 213 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandara.lukosaitiene@mazeikiai.lt iki 2018 m. kovo 22 dienos įskaitytinai.
Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.
Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.
Telefonas pasiteirauti – (8 443) 98 213

 __________________________________________________ 

 

Valstybės tarnybos departamento skelbimai apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas

! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-13 11:44:35