KONKURSAI LAISVOMS PAREIGYBĖMS UŽIMTI

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į :

Skelbimo Nr.: 35076
Skelbimo data: 2017-03-22
Konkursą organizuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Sedos seniūnija Seniūnas (savivaldybėje) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
Administracijos direktoriaus
2011 m. sausio 13 d . įsakymu Nr. A1- 49

SEDOS SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Sedos seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.
II. PASKIRTIS
4. Seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga vykdyti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio – Sedos seniūnijos viešąjį ir vidaus administravimą.
III. VEIKLOS SRITYS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos - viešojo ir vidaus administravimo, funkcijas.
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą ir kitus Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykius.
6.3. Žinoti Savivaldybės tarybos sprendimus, liečiančius seniūnijos veiklą ir seniūnijos veiklos nuostatus. Išmanyti raštvedybos taisykles.
6.4. Turėti vairuotojo pažymėjimą.
6.5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti .
6.6. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
6.7. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
7.2. Administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
7.3. Rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius su savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą;
7.4. Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
7.5. Išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
7.6. Registruoja mirtis;
7.7. Išduoda leidimus laidoti;
7.8. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
7.9. Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
7.10. Kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
7.11. Nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
7.12. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
7.13. Prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
7.14. Šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
7.15. Dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;
7.16. Apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
7.17. Ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
7.18. Seniūnijoms ir seniūnams gali būti pavesta atlikti ir kitas funkcijas, nepriskirtas kitiems savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams seniūnijai priskirtoje teritorijoje;
7.19. Vykdo ir kitus vienkartinio pobūdžio administracijos vadovybės pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui.

Susipažinau
(Vardas, pavardė)
(Parašas)
(data)


Išsamesnė informacija apie konkursą: (8-443) 98 213, aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt.
Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą iki 2017 m. balandžio 10 d. (įskaitytinai)

 

 ___________________________________________________

 

Skelbimo nr.: 35121
Skelbimo data: 2017-03-24
Konkursą organizuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr.A1-440

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
Pareigybės lygis – A.
Pareigybės kategorija – 11.
II. PASKIRTIS
4.Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti rajono Savivaldybės administracijos lėšų, gaunamų iš Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų, valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto bei kitų šaltinių, buhalterinę apskaitą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti ataskaitų duomenų teisingumą ir pateikimą laiku.
III. Veiklos sritys
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje- finansų valdyme ir apskaitoje.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos studijų krypties išsilavinimą.
6.2. Turėti darbo patirtį biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos ir projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos lėšų, įgyvendinimo srityse.
6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykių reguliavimą ir viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą;
6.4. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
6.5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles.
6.6. Mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintomis tvarkomis ir taisyklėmis pagal pavestą darbo sritį tvarko Savivaldybės administracijos projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos lėšų, buhalterinę apskaitą – veda apskaitos registrus ir ruošia nustatytas finansines ataskaitas.
7.2. Tvarko valstybinės žemės nuomos lėšų apskaitą ir ruošia nustatytas finansines ataskaitas.
7.3. Tvarko vietinių ir valstybės rinkliavų apskaitą, ruošia nustatytas finansines ataskaitas.
7.4. Dirba kompiuterine buhalterinės apskaitos programa.
7.5. Vykdo einamąją finansų kontrolę pagal gaunamus apskaitos dokumentus ir reikalauja iš atsakingų Administracijos darbuotojų visų būtinų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir einamajai finansų kontrolei vykdyti.
7.6. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose, pasitarimuose, jei sprendžiami buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės klausimai.
7.7. Konsultuoja skyriaus kompetencijos klausimais Savivaldybės Administracijos skyrių vadovus, kitus atskaitingus asmenis, seniūnijų, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos darbuotojus.
7.8. Kaupia ir sistemina finansinę ir kitokią skyriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingą informaciją, laiku ją pildo ar keičia.
7.9. Užtikrina dokumentų, informacijos ir duomenų, kuriais disponuoja, saugojimą ir konfidencialumą.
7.10. Pagal skyriaus kompetenciją rengia informacinius ir kitus dokumentus, teikia biudžetinėms įstaigoms metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus.
7.11. Teikia savo veiklos metinę ataskaitą skyriaus vedėjui.
7.12. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, administracijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau
(Parašas)
( Vardas ir pavardė)
(Data)
__________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) iki 2017 m. balandžio 12 d. (įskaitytinai).
Adresas: Laisvės g. 8, Mažeikiai
Telefonas: (8-443) 98 213
El. paštas: aleksandra.lukošaitiene@mazeikiai.lt

__________________________________________________

 

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt privalo pateikti:
2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-24 08:48:33