Konkursai į laisvas pareigas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursus į :

__________________________________________________ 

Skelbimo nr.: 38722
Skelbimo data: 2018-07-04
Konkursą organizuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Ryšių su visuomene skyrius Skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus . 2018 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. A1-433


RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ryšių su visuomene skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.


II. PASKIRTIS

4. Vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą, įgyvendinant Skyriaus nuostatuose nustatytus uždavinius ir vykdant pavestas funkcijas.

III.VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityje -ryšių su visuomene funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities, filologijos studijų krypties, įgytą vertėjo, mokytojo profesinę kvalifikaciją arba socialinių mokslų studijų srities, komunikacijos ir informacijos studijų krypties įgytą žurnalisto profesinę kvalifikaciją ;
6.2.turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį komunikacijos, viešųjų ryšių srityse;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius savivaldą, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą;
6.4. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei Skyriaus veiklą,
6.5. mokėti sisteminti, apibendrinti bei valdyti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;
6.7. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
6.8. mokėti dirbti Microsoft office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias pagrindines funkcijas:
7.1. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, atsako už Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
7.2. įgyvendina Savivaldybės komunikacijos, rinkodaros, tarptautinio bendradarbiavimo strategiją;
7.3. organizuoja Savivaldybės vadovų spaudos konferencijas;
7.4. organizuoja informacijos apie savivaldybės veiklą parengimą ir sklaidą;
7.5. koordinuoja Savivaldybės vidinę ir išorinę komunikaciją;
7.6. bendradarbiauja su žiniasklaidos atstovais visuomenės informavimo klausimais, analizuoja žiniasklaidos teikiamą viešąją informaciją apie Savivaldybę ir teikia pasiūlymus Savivaldybės vadovams.
7.7. dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant miesto ir Savivaldybės įvaizdį visuomenėje;
7.8. inicijuoja ir koordinuoja miesto akcijų, proginių ir kitų renginių organizavimą, susijusį su Savivaldybės įgyvendinamomis programomis ir iniciatyvomis;
7.9. dalyvauja Tarybos, Komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
7.10. rengia bei derina Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.11. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės informacinių ir reprezentacinių leidinių bei priemonių rengimą, leidybą, platinimą;
7.12. organizuoja ir koordinuoja Savivaldybės reprezentacinių suvenyrų ir dovanų užsakymą;
7.13. koordinuoja Savivaldybės struktūrinių padalinių bendradarbiavimą su užsienio valstybių savivaldybėmis, tarptautinėmis organizacijomis;
7.14. dalyvauja paruošiamajame darbe sudarant sutartis su užsienio miestais, tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja sutarčių parengimą;
7.15. organizuoja oficialius užsienio svečių priėmimus Savivaldybės vardu ir dalyvauja Mažeikių miesto savivaldybės oficialių delegacijų, vykstančių į užsienį, darbe;
7.16. organizuoja Savivaldybės delegacijų vykimą į užsienį bei užsienio valstybių oficialių delegacijų bei pareigūnų priėmimą, vykdo protokolines funkcijas;
7.17. rengia, tikslina viešųjų pirkimų ar mažos vertės prekių, paslaugų pirkimų technines sąlygas ir kitus dokumentus, vykdant pirkimus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis;
7.18. rengia sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių projektus, susijusius su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis;
7.19. kontroliuoja sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su skyriui priskirtomis funkcijomis, vykdymą;
7.20. koordinuoja visuomenės nuomonės tyrimus, gyventojų apklausas, viešųjų ryšių akcijas;
7.21. rūpinasi skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;
7.22. vertina Skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą;
7.23. teikia Administracijos direktoriui siūlymus dėl skyriaus darbo pagerinimo, specialistų skyrimo pareigoms ar atleidimo iš jų, skatinimo, priemokų nustatymo ar nuobaudų skyrimo;.
7.24. rengia skyriaus nuostatus ir skyriaus specialistų pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.25. veikia Skyriaus vardu ir atstovauja jam visose institucijose;
7.26. teikia Skyriaus veiklos metinę ataskaitą Administracijos direktoriui;
7.27. apibendrina ir rengia Administracijos direktoriaus metinę veiklos ataskaitą;
7.28. vykdo kitus Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) iki 2018 m. liepos 25 d. įskaitytinai
Adresas: Laisvės g. 8, Mažeikiai
Telefonas: (8-443) 98 213
El. paštas: savivaldybe@mazeikiai.lt

 

__________________________________________________ 

Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti.
Konkurso paskelbimo data 2018 m. balandžio 18 d.
Atranka vyks 2018 m. rugsėjo 18 d. 
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,98-6,16 bazinio dydžio.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą; 
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį;
2.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir nemažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.4. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas), patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
2.5. neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vadovas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;
3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus;
7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančiu dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostato apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas).Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, (toliau- kompetencijų vertinimo ataskaita) kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
8. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;
9. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba; 
10. privačių interesų deklaraciją. 

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 213 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt iki 2018 m. rugsėjo 4 dienos įskaitytinai. 
Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. 
Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos.
Telefonas pasiteirauti – (8 443) 98 213

__________________________________________________ 

 

 

 

Valstybės tarnybos departamento skelbimai apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas

! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.