Konkursai į laisvas pareigas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursus į :

 

Skelbimo nr.: 39254
Skelbimo data: 2018-09-07
Konkursą organizuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Bendrojo skyriaus Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. A1-1932

BENDROJO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrojo skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės kategorija – 8.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Valstybės tarnautojo pareigybė reikalinga pagal skyriaus kompetenciją rengti teisės aktų projektus Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainės turinio valdymo srityje ir administruoti interneto svetainės turinio valdymo sistemą pagal šiame aprašyme ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityje – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra, specialiosios veiklos srityje – interneto svetainės administravimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinė apsaugą, bendruosius reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms, viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolę ir ribojamos viešosios informacijos platinimą.
6.3. išmanyti pagrindinius visuomenės informavimo ir organizacijos įvaizdžio kūrimo ir palaikymo principus dalykinės raštvedybos pagrindus, teisės aktų rengimo taisykles;
6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.5. mokėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
7.1. Administruodamas interneto svetainės turinio tvarkymo sistemą:
7.1.1. rengia teisės aktų projektus dėl Savivaldybės interneto svetainės turinio valdymo sistemos funkcionavimo ir administravimo;
7.1.2. Savivaldybės interneto svetainėje skelbia padalinių parengtą informaciją ir (arba) Savivaldybės įstaigų ir įmonių, norinčių ir galinčių skelbti informaciją, kuri parengta pagal Savivaldybės interneto svetainės administravimo taisykles;
7.1.3. esant reikalui rengia Bendrojo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo raštų projektus padaliniams dėl netinkamai pateiktų informacijų;
7.1.4. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Savivaldybės interneto svetainės dizaino, informatyvumo ir informacijos pasiekiamumo gerinimo, dėl Savivaldybės interneto svetainės atitikimo nustatytiems bendriesiems reikalavimams savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms;
7.1.5. rengia Administracijos elektroniniu būdu įvairia forma (duomenų bazė, registras, elektroninis sąrašas ir panašiai) tvarkomas informacijos rinkmenas interneto svetainės srityje „Informacijos rinkmenos“;
7.1.6. stebi, kad interneto svetainė atitiktų bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą;
7.1.7. rengia įvadinį interneto svetainės puslapį, interneto svetainės dizainą, atspindintį Administracijos veiklą (herbas, visas įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą, įstaigos telefono numeris, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas), interneto svetainės struktūros elementus, informacijos rodyklę, žodinės paieškos sistemą;
7.1.8. kelia į svetainę interneto nuorodas į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, interneto svetaines, Valdžios elektroninių vartų svetainę, skelbtinas interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“;
7.1.9. registruoja svetainės informaciją interneto paieškos serveriuose bei populiariausiuose interneto svetainių kataloguose;
7.1.10. konsultuoja, informuoja padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – specialistai), pagal šiuo pareigybės aprašymu nustatytą kompetenciją ir Savivaldybės interneto svetainės administravimo taisykles informacijos pateikimo formų ir technologijų klausimais;
7.1.11. Skyriaus vedėjo pavedimu konsultuojasi su Savivaldybės interneto svetainės operatoriumi dėl interneto svetainės turinio valdymo sistemos darbo;
7.1.12. stebi svetainės puslapių lankomumą, analizuoja atsiliepimus;
7.1.13. skelbia interneto svetainėje Savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų administracinių paslaugų aprašymų sąrašą su interneto nuorodomis į Lietuvos paslaugų kataloge publikuojamus konkrečių paslaugų teikimo aprašymus.
7.2. Kitoje bendrojoje darbuotojo veiklos srityje:
7.2.1. Skyriaus vedėjo pavedimu pildo Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje (toliau – PASIS) viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymus;
7.2.2. tvarko, prižiūri ir tikslina su pareigomis susijusios informacijos duomenų bazes ir žinynus;
7.2.3. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia su tiesioginiu darbu susijusių dokumentų, raštų projektus;
7.2.4. tvarko nustatyta tvarka ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas;
7.2.5. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu išrinktas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
7.2.6. pavaduoja Skyriaus vedėjo nurodymu kitus Skyriaus specialistus jų kasmetinių, mokymosi atostogų, komandiruočių, laikino nedarbingumo laikotarpiais ir kitais atvejais Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka;
7.2.7. teikia duomenis (suderinęs su Skyriaus vedėju), ataskaitas ir kitą informaciją raštu bei elektroniniu būdu suinteresuotoms ir gauti tokią informaciją turinčioms teisę institucijoms;
7.2.8. vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio raštiškus ir žodinius Skyriaus vedėjo, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei jo pavaduotojų pavedimus, kad būtų įgyvendinami Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________________


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį). Dokumentai priimami iki 2018 m. rugsėjo 27 d. įskaitytinai.
Adresas: Laisvės g. 8, Mažeikiai
Telefonas: (8-443) 98 213
El. paštas: savivaldybe@mazeikiai.lt

__________________________________________________ 

 

  

Valstybės tarnybos departamento skelbimai apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas

! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.