Konkursai į laisvas pareigas

Skelbimo nr.: 8544
Skelbimo data: 2019-07-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Viešosios tvarkos skyrius Vyriausiasis specialistas koeficientas 6,4
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. A1-3030

VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešosios tvarkos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nagrinėti gyventojų skundus (pareiškimus), prašymus ir pranešimus, vykdyti patikrinimus Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje, nustatyti ir reikalauti pašalinti administracinių nusižengimų viešosios tvarkos srityje priežastis bei sąlygas, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus, vykdyti administracinių nusižengimų prevenciją, bei triukšmo, kylančio vykdant statybos darbus gyvenamosiose patalpose, teritorijose kontrolės vykdymą.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - viešosios tvarkos užtikrinimo srityje.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, mokėti taikyti jį praktikoje, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, triukšmo valdymą, mokėti dokumentų rengimo taisykles;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei kitus teisės aktus;
4.5. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
4.6. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.7. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones;
4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus naudoti „D“ kategorijos ginklą (elektrošoką) ir dujų aerozolinį balionėlį.

V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. kontroliuoja, kaip Mažeikių mieste ir rajone laikomasi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintų taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė:
5.1.1. Triukšmo prevencijos Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės;
5.1.2. Prekybos ir paslaugų teikimo Mažeikių rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašas;
5.1.3. Mažeikių rajono tvarkymo ir švaros taisyklės;
5.1.4. Mažeikių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės;
5.1.5. Mažeikių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros taisyklės;
5.1.6. Mažeikių rajono kapinių tvarkymo taisyklės;
5.1.7. Leidimų įrengti išorinę reklamą Mažeikių rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas;
5.1.8. Renginių organizavimo Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje taisyklės;
7.1.9. Gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklės;
5.1.10. Leidimo įsigyti, laikyti, veisti ir prekiauti agresyviais šunimis išdavimo tvarkos aprašas; 5.1.11. kitos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintos taisyklės, kurių priežiūra pagal kompetenciją priklauso Skyriui;
5.2. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, atlieka patikrinimus pagal gautus skundus (pareiškimus), prašymus ar pranešimus ir surašo patikrinimų aktus;
5.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, rengia atsakymų projektus į gautus skundus (pareiškimus), prašymus ar pranešimus;
5.4. kartu su policijos pareigūnais ar kitų valstybinių ar savivaldybių institucijų valstybės tarnautojais (darbuotojais) dalyvauja patikrinimuose administraciniams nusižengimams nustatyti;
5.5. Mažeikių rajono savivaldybės organizuojamuose renginiuose palaiko viešąją tvarką;
5.6. organizuoja ir kontroliuoja beglobių naminių gyvūnų surinkimą iš gyventojų, jų globą, utilizavimą;
5.7. pagal savo kompetenciją renka informaciją apie Mažeikių mieste ir rajone esančias problemas ir ją perduoda atsakingoms institucijoms;
5.8. pagal kompetenciją vykdo administracinių nusižengimų bylų teiseną, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse;
5.9. surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nutarimus fiziniams asmenims ir juridinių asmenų atstovams pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteiktus įgaliojimus;
5.10. siekiant, kad būtų įgyvendinti Skyriaus uždaviniai, bendradarbiauja su policija, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei juridiniais ir fiziniais asmenimis;
5.11. Iš fizinių ir juridinių asmenų reikalauja pašalinti daromus administracinius nusižengimus ir už reikalavimų nevykdymą taiko administracinę atsakomybę;
5.12. vykdo administracinių teisės pažeidimų prevenciją;
5.13. sudaro triukšmo šaltinių valdytojų, atliekančių statybos darbus, sąrašus, atlieka triukšmo šaltinių valdytojų, atliekančių statybos darbus, planinius ir neplaninius bei pakartotinius statybos darbų patikrinimus;
5.14. kaupia gautą informaciją ar patikrinimo vietoje nustatytus faktus, juos sistemina, analizuoja ir teikia pasiūlymus triukšmui mažinti;
5.15. triukšmo šaltinių valdytojams siūlo pašalinti nustatytus trūkumus ir (ar) pateikti papildomą informaciją;
5.16. veda pranešimų apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus registrą;
5.17. vykdydamas statybos darbų triukšmo kontrolieriaus funkcijas turi teisę lankytis savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose bei organizacijose ir jų teritorijose, statybos objektuose, esančiuose gyvenamosiose teritorijose ir gyvenamosiose patalpose;
5.18. nustatyta tvarka ir laiku vykdo Skyriaus vedėjo pavedimus;
5.19. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu yra paskirtas, veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai, priskirti Skyriaus kompetencijai;
5.20. Rengia Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų, kitų teisės aktų ar dokumentų projektus;
5.21. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui darbo organizavimo ir gerinimo klausimais;
5.22. vykdant viešosios tvarkos funkcijas tarnybos metu dėvi nustatytos formos tarnybinę uniformą;
5.23. užtikrina patikėtų materialinių vertybių, specialiųjų priemonių (dujų balionėlio), ginklo (elektrošoko prietaiso) apsaugą;
5.24. vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

______________________________

Susipažinau:
(parašas)
(vardas, pavardė)
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Ingrida Čepėnienė, VTD prie VRM Atrankų sk. personalo atrankos spec., ingrida.cepeniene@vpgt.lt, tel. (8 5) 2719293, Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: 8-443 98248, 8-656-74515

Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-18

______________________________

Skelbimo nr.: 8583
Skelbimo data: 2019-07-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Vyriausiasis specialistas 7,8 koef.
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1- 3032


STRATEGINIO VYSTYMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio vystymo ir investicijų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto - karjeros valstybės tarnautojo - pareigybės paskirtis yra organizuoti ir koordinuoti projektų ir investicijų įgyvendinimą rajone.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – projektų ir investicijų valdymo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti darbo patirtį viešojo administravimo srityje bei darbo patirtį, susietą su projektų ir investicijų koordinavimu;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, strateginę plėtrą, ES struktūrinių fondų veiklą;
4.4. sugebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, analizuoti, apibendrinti pateiktą medžiagą, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, dirbti savarankiškai ir komandoje;
4.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles;
4.6. mokėti dirbti programomis Microsoft Office programiniu paketu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. analizuoja skyriaus kuruojamų sričių investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį;
5.2. vertina investicinių ir neinvesticinių projektų atitikimą Savivaldybės strateginiams tikslams;
5.3. koordinuoja Savivaldybės investicijų pritraukimą ir skatinimą;
5.4. koordinuoja Europos Sąjungos fondų paramos gavimo bei panaudojimo proceso valdymą;
5.5. rengia ir teikia investicinių projektų inicijavimo paraiškas, bendradarbiauja su atitinkamas sritis kuruojančiomis institucijomis;
5.6. pagal kompetenciją atlieka planuojamų projektų Europos Sąjungos fondų paramai gauti projektinių paraiškų rengimą ir pateikimą institucijoms bei agentūroms;
5.7. teikia konsultacijas ir metodinę paramą Savivaldybės administracijos specialistams investavimo ir paramos gavimo iš įvairių ES bei kitų fondų klausimais;
5.8. ieško ir kaupia informaciją apie skelbiamas investicinių ir kitų projektų programas, teikia ją Skyriaus vedėjui;
5.9. bendradarbiauja su konsultantais paraiškų rengimo klausimais;
5.10. bendradarbiauja su visuomenės atstovais privačių investicijų pritraukimo ir projektų įgyvendinimo klausimais, konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis;
5.11. organizuoja bei savo kompetencijos ribose rengia dokumentaciją, reikalingą Savivaldybės vykdomų projektų įgyvendinimo procedūroms atlikti;
5.12. pateikia planuojamų pirkimų aprašymus ir jų vertes, teikia informaciją ir pagal poreikį inicijuoja viešųjų pirkimų plano koregavimą ar papildymą;
5.13. pagal kompetenciją rengia paraiškas, derina su specialistais ir atsakingais darbuotojais viešiesiems pirkimams organizuoti;
5.14. rengia viešųjų pirkimų objektų reikalingą dokumentaciją, dalyvauja konkurso pasiūlymų vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų vertinimo;
5.15. bendradarbiauja su nacionalinėmis ir regioninėmis plėtros institucijomis;
5.16. pagal kompetenciją koordinuoja kuruojamos srities neinvesticinių projektų įgyvendinimą;
5.17. renka ir susistemina informaciją dėl investicijų ir projektų įgyvendinimo, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl darbo priemonių pakeitimo ar papildymo;
5.18. renka, kaupia ir sistemina skyriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingą informaciją, laiku ją papildo ar keičia, teikia išvadas Skyriaus vedėjui;
5.19. ruošia informaciją ir teikia ją Skyriaus vedėjui apie Savivaldybės investicinių projektų įgyvendinimo rezultatus;
5.20. rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus veiklos klausimais;
5.21. pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
5.22. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja konferencijose, seminaruose ir mokymuose, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
5.23. teikia savo veiklos metinę ataskaitą Skyriaus vedėjui;
5.24. vykdo ir kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
_________________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Ingrida Čepėnienė, VTD prie VRM Atrankų sk. personalo atrankos spec., ingrida.cepeniene@vpgt.lt, tel. (8 5) 2719293, Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: 8-443 98248, 8-656-74515

Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-18

 _________________________________

Uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ valdyba organizuoja atranką penkerių metų kadencijai „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pareigybei užimti (toliau – Atranka). Įmonės adresas: Montuotojų g. 10, LT-89101, Mažeikiai, įmonės kodas Juridinių asmenų registre 166901968.

Atranka bus organizuojama vadovaujantis Atrankos penkerių metų kadencijai eiti uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pareigas tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) dviem etapais. Pirminės atrankos metu bus tikrinami ir įvertinami asmenų, pageidaujančių dalyvauti Atrankoje (toliau – Pretendentai), pateikti dokumentai, Pretendentų atitikimas Aprašo 8 punkte nustatytiems reikalavimams ir atrenkami Pretendentai, turintys teisę dalyvauti antrinėje atrankoje. Neatitikę reikalavimų Pretendentai nepateks į antrinę atranką. Antrinės atrankos metu bus patikrintas ir įvertintas Pretendentų atitikimas Aprašo 9 punkte nustatytiems reikalavimams, taip pat Pretendentų atsakymai į antrinės atrankos užduoties klausimus bei jų parengtos veiklos programos, nustatomas Atrankos laimėtojas.

Būsimajam „Mažeikių šilumos tinklai“ vadovui yra keliami reikalavimai turėti nepriekaištingą reputaciją, mokėti lietuvių kalbą, turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną inžinerijos, ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo studijų krypčių išsilavinimą (magistro arba jam prilygintiną kvalifikacinį laipsnį), turėti ne mažesnę kaip 5 metų nepertraukiamo darbo patirtį vadovaujančiose pareigose ne mažesniam kaip 40 darbuotojų kolektyvui ir t.t. (plačiau žiūrėti Apraše).

Kviečiame asmenis, pageidaujančius dalyvauti Atrankoje, iki 2019 m. liepos 29 d. 12 val. 00 min. pristatyti Aprašo 7 punkte nurodytus  dokumentus užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta „Dokumentai atrankai UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pareigybei užimti“, į Mažeikių rajono savivaldybės administraciją (Mažeikiai, Laisvės g. 8, II aukštas, 210 kab.).

Išsamią informaciją apie skelbiamą Atranką galima gauti kreipiantis Uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ tinklapyje nurodytais kontaktais:  http://www.mst.lt/valdybos-sarasas-ir-kontaktai.html.

PRIDEDAMA. Atrankos penkerių metų kadencijai eiti uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pareigas tvarkos aprašas.

 

Skelbiamas konkursas Mažeikių Choreografijos-mokyklos direktoriaus pareigoms eiti
Konkurso paskelbimo data 2019 m. gegužės 22 d.
Atranka vyks 2019 m. rugsėjo 13 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,4-11,7 bazinio dydžio

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt  iki 2019 m. rugsėjo 2 dienos įskaitytinai

Skelbiamas konkursas Mažeikių darželio-mokyklos „Kregždutė“ direktoriaus pareigoms eiti
Konkurso paskelbimo data 2019 m. gegužės 22 d.
Atranka vyks 2019 m. rugsėjo 13 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,6-10,71 bazinio dydžio

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt iki 2019 m. rugsėjo 2 dienos įskaitytinai

Skelbiamas konkursas Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti
Konkurso paskelbimo data 2019 m. gegužės 22 d.
Atranka vyks 2019 m. rugsėjo 10 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,4-11,7 bazinio dydžio

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt  iki 2019 m. rugpjūčio 28 dienos įskaitytinai

Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pareigoms eiti
Konkurso paskelbimo data 2019 m. gegužės 22 d.
Atranka vyks 2019 m. rugsėjo 17 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,6-10,71 bazinio dydžio

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt  iki 2019 m. rugsėjo  4 dienos įskaitytinai

Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ direktoriaus pareigoms eiti
Konkurso paskelbimo data 2019 m. gegužės 22 d.
Atranka vyks 2019 m. rugsėjo 12 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,4-11,7 bazinio dydžio

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt  iki 2019 m. rugpjūčio 30 dienos įskaitytinai

Skelbiamas konkursas Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus pareigoms eiti
Konkurso paskelbimo data 2019 m. gegužės 22 d.
Atranka vyks 2019 m. rugsėjo 17 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,6-10,71 bazinio dydžio

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt  iki 2019 m. rugsėjo  4 dienos įskaitytinai

Skelbiamas konkursas Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti
Konkurso paskelbimo data 2019 m. gegužės 22 d.
Atranka vyks 2019 m. rugsėjo 10 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 9,0-11,74 bazinio dydžio

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt  iki 2019 m. rugpjūčio 28 dienos įskaitytinai

Skelbiamas konkursas Mažeikių r. Sedos darželio direktoriaus pareigoms eiti
Konkurso paskelbimo data 2019 m. gegužės 22 d.
Atranka vyks 2019 m. rugsėjo 18 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,6-10,71 bazinio dydžio

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt  iki 2019 m. rugsėjo  5 dienos įskaitytinai

Skelbiamas konkursas Mažeikių Sporto mokyklos direktoriaus pareigoms eiti
Konkurso paskelbimo data 2019 m. gegužės 22 d.
Atranka vyks 2019 m. rugsėjo 12 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,4-11,7 bazinio dydžio

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt  iki 2019 m. rugpjūčio 30 dienos įskaitytinai

Skelbiamas konkursas Mažeikių r. Viekšnių gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti
Konkurso paskelbimo data 2019 m. gegužės 22 d.
Atranka vyks 2019 m. rugsėjo 11 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 9,0-11,74 bazinio dydžio

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt  iki 2019 m. rugpjūčio 29 dienos įskaitytinai

Skelbiamas konkursas Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti
Konkurso paskelbimo data 2019 m. gegužės 22 d.
Atranka vyks 2019 m. rugsėjo 11 d.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,6-10,71 bazinio dydžio

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 206 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene@mazeikiai.lt  iki 2019 m. rugpjūčio 29 dienos įskaitytinai

 

Valstybės tarnybos departamento skelbimai apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas

! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).
Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.