Kaimo bendruomenės

SPRENDIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAIMO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Nuostatai
2019 m. rugsėjo 27 d. Nr. T1-268
MAŽEIKIŲ RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ RĖMIMO TVARKA
Prašymas dėl paramos skyrimo

 

KVIETIMAS DALYVAUTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO PARAIŠKŲ TEIKIMO KONKURSE

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia 2021 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto numatytos nepaskirstytos lėšos – 7 372 Eur

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

  • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;
  • veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
  • veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
  • veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;
  • veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
  • bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Galimi pareiškėjai:

  • Mažeikių, Mažeikių apylinkės, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijų bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;
  • jeigu tam tikroje savivaldybės teritorijoje (pvz. Mažeikių seniūnijoje) nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme. 

Vienam projektui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Mažiausia galima suma, Eur

Didžiausia galima suma, Eur

1.

Mažeikių seniūnija

1 000

3 877

2.

Mažeikių apylinkės seniūnija

200

950

3.

Viekšnių seniūnija

200

1 096

4.

Tirkšlių seniūnija

200

971

5.

Reivyčių seniūnija

200

478

 Paraiškų pateikimas

Visi dokumentai pateikiami užklijuotame voke. Ant voko būtina nurodyti „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursui“, projekto pavadinimą ir projekto vadovo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Paraiška teikiama 2 egzemplioriais (1 originalas ir 1 kopija) viename voke.

 Paraiškos formą rasite čia. 

Projekto įgyvendinimo sąmatą rasite čia

Paraiškas galės teikti nuo rugpjūčio 24 d. iki rugsėjo 6 d. 17.00 val. Savivaldybės administracijos, vieno langelio principu dirbančiame Asmenų prašymų priėmime (Laižuvos g. 3, Mažeikiai).

Išsamesnė informacija apie konkursą yra pateikiama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje tvarkos apraše. Paraiškos formą ir konkurso nuostatus galima rasti internetiniame tinklalapyje  www.mazeikiai.lt arba galima kreiptis į administracijos vyriausiąją specialistę Sigutę Jucytę tel. (8 443)  95 336, 213 kab., Laisvės g. 39, Mažeikiai. Laikas pasiteiravimui pirmadienį – trečiadienį nuo 9 val. iki 17 val.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą rasite čia.

 

____________________________

PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO
1.1.4 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
2021 METAIS LAIMĖJUSIŲ FINANSAVIMO KONKURSĄ BENDRUOMENIŲ SĄRAŠAS:

 

Seniūnija

Bendruomenė

Projekto pavadinimas

Suma, Eur

1. Mažeikių miesto seniūnija

1.1. Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija

Kartu mes jėga

2 762,00

1.2. VšĮ Mažeikių rajono neįgaliųjų centras

Neįgalieji - atvira bendruomenė

4 538,00

2. Mažeikių apylinkės seniūnija

Ruzgų bendruomenė

Bendruomenės namų remontas

2 500,00

3. Sedos seniūnija

3.1. Sedos bendruomenė

Uždekim žiburius širdžių

1 138,00

3.2. Dagių bendruomenė

Bendruomeniškumas - mūsų gyvenimo ryšys

1 000,00

3.3. Renavo kaimo bendruomenė

Kartu mes galim daug

1 000,00

4. Viekšnių seniūnija

Kapėnų bendruomenė

Kapėnų bendruomenės stiprinimas užtikrinant bendruomenės viešuosius poreikius

2 500,00

5. Tirkšlių seniūnija

Tirkšlių seniūnijos bendruomenė

Ir senam, ir jaunam Tirkšliuose gyventi gera

2 500,00

6. Šerkšnėnų seniūnija

6.1. Šerkšnėnų seniūnijos bendruomenės centras

Senjorų ir neįgaliųjų popietė prie arbatos puodelio

666,00

6.2. VO Rubikų bendruomenė

Viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams

2 289,00

7. Židikų seniūnija

7.1. Pikelių bendruomenė

Kuriame kartu miestelį, kuriame būtų gera gyventi

600,00

7.2. Ukrinų kaimo bendruomenė

Bendruomeniškumo ištakų beieškant

791,00

7.3. Židikų seniūnijos bendruomenė

Židikiškių muilo gaminimo studijos kūrimas

822,00

7.4. Lūšės bendruomenė

Aktyvūs ir sveiki

380,00

7.5. Račališkių bendruomenė

Čia mano namai

425,00

8. Reivyčių seniūnija

Leckavos kaimo bendruomenė

Prisėsk šalia...

2 500,00

9. Laižuvos seniūnija

9.1. Laižuvos bendruomenė

Sušildykime sielas gerumu

1 370,00

9.2. Auksodės kaimo bendruomenė

Tęstinis projektas „Namai, kuriuose jauku (terasos tentų gamyba)“

1 350,00

   

Iš viso:

29 131,00

 

 

 

 

 

 

 

KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄRAŠAS

Bendruomenių sąrašas

Skaityti daugiau >