Kaimo bendruomenės

KAIMO RĖMIMO FONDO NUOSTATAI (suvestinė redakcija)

PRIEDAS

Patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimu Nr. T1-176 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ 
Pakeisti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu T1-327 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T1-176 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės kaimo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 

 Įsakymas „DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO ĮGYVENDINTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2024 METAIS“

 

KVIETIMAS DALYVAUTI NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO 2024 METŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO KONKURSE

Mažeikių rajono savivaldybės administracija skelbia 2024 m. Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto numatytos lėšos – 35 477,00 Eur

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Suma, Eur

1.

Laižuvos seniūnija

2 690

2.

Mažeikių seniūnija

10 610

3.

Mažeikių apylinkės seniūnija

3 390

4.

Reivyčių seniūnija

2 990

5.

Sedos seniūnija

3 050

6.

Šerkšnėnų seniūnija

2 900

7.

Tirkšlių seniūnija

3 385

8.

Židikų seniūnija

2 965

9.

Viekšnių seniūnija

3 497

 

Iš viso:

35 477

 

             Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

  • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar)  grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
  • veikla, skirta  atvykstantiems  ir  grįžtantiems  asmenims bei  asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
  • veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;
  • veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
  • veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
  • bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

 Galimi pareiškėjai:

  • Savivaldybės administracijos Mažeikių, Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Reivyčių, Sedos, Šerkšnėnų, Tirkšlių, Židikų ir Viekšnių seniūnijų bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;
  • Jeigu tam tikroje teritorijoje (pvz. Mažeikių seniūnijoje) nėra registruotų bendruomeninių organizacijų arba veikiančios bendruomeninės organizacijos neteikia paraiškų konkursui, taip pat jei skelbiamas naujas projektų atrankos konkursas, pareiškėjais gali būti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme. 

Vienam projektui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma:

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Mažiausia galima suma, Eur

Didžiausia galima suma, Eur

1.

Mažeikių seniūnija

2 000

4 500

2.

Mažeikių apylinkės, Sedos, Viekšnių, Tirkšlių, Židikų, Laižuvos, Reivyčių, Šerkšnėnų seniūnijos

200

2 400

Paraiškų pateikimas

Paraiškas galės teikti nuo vasario 20 d. iki kovo 29 d. 15.00 val. 

            Paraiškos ir reikalingi dokumentai iki konkurso skelbime nurodytos datos teikiami raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos priimamąjį adresu Laižuvos g. 3, Mažeikiai (I aukštas), atsiuntus paraišką paštu ar per pasiuntinį  adresu: Laisvės g. 8, LT-89223), per elektroninius valdžios vartus https://www.epaslaugos.lt/portal/  arba elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected]. Paraiškos, atsiųstos Savivaldybės administracijai elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašytos saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Kai paraiška teikiama tiesiogiai visi dokumentai pateikiami užklijuotame voke. Ant voko būtina nurodyti „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursui“, projekto pavadinimą ir projekto vadovo vardą, pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Paraiška teikiama 2 egzemplioriais (1 originalas ir 1 kopija) viename voke.

Paraiškos formą rasite čia 

Bendrą projekto įgyvendinimo sąmatą rasite čia 

Partnerio sutikimo dalyvauti projekte formą rasite čia 

Išsamesnė informacija apie konkursą yra pateikiama Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje tvarkos apraše. Paraiškos formą ir konkurso nuostatus galima rasti internetiniame tinklalapyje  www.mazeikiai.lt arba galima kreiptis į Žemės ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Sigutę Jucytę tel. (8 443)  95 336, 213 kab., Laisvės g. 39, Mažeikiai. Laikas pasiteiravimui pirmadienį – trečiadienį nuo 9 val. iki 17 val.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo suvestinę redakciją rasite čia 

 

   

 

KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄRAŠAS

Bendruomenių sąrašas

Skaityti daugiau >
Kaimo bendruomenių veikla

Kaimo bendruomenių veikla

Skaityti daugiau >