Archyvas

2018 m. spalio 27 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. D1-910, kuriuo buvo pratęstas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-724 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)” nustatytas paraiškų pateikimo terminas. Šiuo metu nustatytas paraiškų pateikimo terminas yra nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. vasario 1 d. Nuoroda į teisės akto pakeitimą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5f32fff0d8dd11e8a1baff673bb7216a 

Aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams renovuoti


Aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams renovuoti pagal valstybinę Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Investicijų suma sieks 150 mln. eurų, o valstybė suteiks 50 mln. eurų paramos, kompensuodama 30 proc. investicijų, tenkančių energijos taupymo priemonėms. Už šias lėšas numatoma sudaryti sąlygas renovuoti ne mažiau kaip 500 daugiabučių.
Planuojama 100 proc. apmokėti arba kompensuoti renovacijos projektų, kurie bus vykdomi pagal šį kvietimą, parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat 100 proc. padengti nepasiturintiems butų savininkams tekusias išlaidas.
Pagal šį kvietimą priimamų paraiškų skaičius nebus ribojamas, o projektų srautas išdėstomas pamečiui. Paraiškos bus atrenkamos ir reitinguojamos pagal numatytus atrankos kriterijus. Pirmenybė teikiama kompleksinei, vadinamajai kvartalinei, renovacijai. „Kompleksinė renovacija, kai atnaujinami ne pavieniai daugiabučiai, o šių namų ir viešosios paskirties pastatų grupės, sutvarkoma gyvenamoji aplinka, privažiavimo keliai, gatvių apšvietimas ir kita infrastruktūra, taip pasiekiant didesnio energinio efektyvumo, yra vienas iš Vyriausybės prioritetinių darbų. Tokia renovacija jau įgyja pagreitį. Kvartalinės renovacijos projektų daugėja, vis daugiau savivaldybių rengia miestų gyvenamųjų rajonų energinio efektyvumo programas“, – sakė Aplinkos ministerijos Būsto skyriaus vedėjas Ramūnas Šveikauskas.
Paraiškas gali teikti ne tik savivaldybės, bet ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio renovacijos projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintas paraiškas reikia pateikti nuo š. m. lapkričio 1 d. iki gruodžio 1 d. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą administruojančiai Būsto energijos taupymo agentūrai.
Kartu su paraiška reikia pateikti ne tik daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolą,
 kuriuo jie pritaria daugiabučio renovacijai ir patvirtina jo atnaujinimo investicijų planą, bet ir pasirinkto finansuotojo nustatytos formos protokolą dėl lėšų skolinimosi. Tai leis greičiau įgyvendinti projektus.
Reitingavus gautas paraiškas, bus sudarytas pirmiausia finansuojamų projektų sąrašas. Į jį nepatekusias paraiškas numatoma įtraukti į rezervinį projektų sąrašą ir sudaryti sąlygas projektus įgyvendinti kitais metais.

PASKELBTAS NAUJAS KVIETIMAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS RENOVUOTI


Įgyvendindama įsibėgėjusį daugiabučių namų renovacijos procesą, Aplinkos ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. 
Numatoma valstybės parama – 50 mln. eurų, kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams numatoma 100 proc. apmokėti arba kompensuoti projekto parengimo, įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas, taip pat 100 proc. padengti nepasiturintiems butų savininkams tenkančias išlaidas.
Kvietimu numatoma priimti neribotą paraiškų skaičių ir jas įgyvendinti išdėstant projektų srautą pamečiui, atsižvelgiant į kvietime numatytus atrankos kriterijus. Prioritetinis jų – kvartalinė renovacija, kiti kriterijai – aukštesnė energinio naudingumo klasė bei efektyvumas. Sureitingavus paraiškas numatoma sudaryti pirmiausia finansuojamų projektų sąrašą. Į šį sąrašą nepateksiančias paraiškas numatoma įtraukti į rezervinį projektų sąrašą, sudarant sąlygas projektus įgyvendinti kitais metais.
Paraiškas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai, asmenys, teikiantys daugiabučio namo atnaujinimo projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratoriai. 
Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintos paraiškos teikiamos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą administruojančiai VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“. 
Paraiškų teikimo terminas – nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. vasario 1 d.

 

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS MODERNIZUOTI

2016 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu paskelbtas kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Atnaujinimo darbų finansavimas iki 2017 m. gruodžio 31 d. siekia 35 proc., vėliau parama galimai mažės ir sieks 30 proc.

Mažeikių rajono savivaldybei buvo nustatytas projektų skaičiaus limitas – 3 daugiabučiai namai.

Jeigu savivaldybės administracijai bus pateiktas didesnis paraiškų skaičius, nei kvietime nustatytas projektų skaičiaus limitas, bus vykdoma paraiškų atranka pagal šiuos rekomenduojamus kriterijus:

1) daugiausia šilumos energijos suvartojantys daugiabučiai namai;

2) daugiausia šilumos energijos sutaupantys projektai.

Taip pat, bus atsižvelgta į didžiausią butų ir kitų patalpų savininkų aktyvumą.

Informuojame, kad daugiabučius namus atrenka ir paraiškas dėl naujų (ir esamų koreguotų) atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų derinimo Mažeikių rajono savivaldybės administracija teikia VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai.

Bendrojo naudojimo objektų administratoriai ir bendrijų pirmininkai, kurių iniciatyva yra parengti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai, kviečiami pateikti Mažeikių rajono savivaldybės administracijai šiuos dokumentus:

  • prašymą įtraukti daugiabutį namą į atnaujinimo (modernizavimo) programą pagal 2016 m. kvietimus;
  • patalpų savininkų susirinkimo protokolą, kuriame patalpų savininkai yra priėmę sprendimą dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) programoje;
  • pastato energinio naudingumo sertifikatą (jei toks yra).

Jeigu investicijų planai parengti nuo 2015 m. balandžio 1 d. iki kvietimo paskelbimo, jie turi būti patikslinti pagal aktualią Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo redakciją bei atitikti kitus su daugiabučių namų atnaujinimu (modernizavimu) susijusių teisės aktų nuostatas.

Informaciją apie suderintus investicijų planus Savivaldybė teikia bendrojo naudojimo objektų valdytojams ir savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriams (UAB „Admituras“ ir/ar UAB „Tavo pastogė“), kurie nustatyta tvarka organizuoja investicijų planų tvirtinimą butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose ar balsuojant raštu.

Daugiabučiai namai, dalyvaujantys atnaujinimo (modernizavimo) programoje, butų ir kitų patalpų savininkams pritarus, bus atnaujinti kompleksiškai – užtikrinta tvarkinga, estetiška pastato išorės ir vidaus patalpų išvaizda, užtikrinti bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių) higienos reikalavimai, užtikrintas esminis reikalavimas išlaikyti daugiabučio gyvenamojo namo, jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinių reikalavimus.