Antrinė teisinė pagalba

Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą. Asmenims, norintiems gauti antrinę teisinę pagalbą, kreipiantis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyrių (toliau – Tarnyba) per Mažeikių rajono savivaldybę, reikės pateikti šiuos dokumentus:
Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje /Europos Sąjungos valstybėje;
Prie prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą turite pateikti Jūsų reikalavimą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, Jūsų byloje jau priimtus teismų sprendimus; sutartį, jeigu Jūsų reikalavimai susiję su sutarties vykdymu ir pan.).
Asmenų prašymai ir jų teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodantys dokumentai, Tarnybai bus pateikiami elektroninėmis priemonėmis arba paštu.
Jei Tarnybos prašote įvertinti, ar atsižvelgiant į Jūsų pajamas ir turtą Jums gali būti teikiama antrinė teisinė pagalba, be prašymo ir asmens dokumento turite pateikti Metinę pajamų ir turto deklaraciją (deklaracijos formą išduos Teisės skyriaus specialistas, teikiantis pirminę teisinę pagalbą ) antrinei teisinei pagalbai gauti.
Jei Jūs priklausote vienai iš toliau išvardintų grupių, kurioms antrinė teisinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į asmens turtą ir pajamas, be prašymo ir asmens dokumento Jums papildomai reikės pateikti:

Asmenys

Turi pateikti papildomus dokumentus

Nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose

Ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimą ar teismo nutartį, kuriais asmuo pripažįstamas nukentėjusiuoju ir (ar) teismo nuosprendį.

Turintys teisę į socialinę pašalpą

Asmens deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės arba, jei asmuo neturi gyvenamosios vietos, savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra socialinės pašalpos gavėjas.

Išlaikomi stacionariose socialinės globos įstaigose

Stacionarios globos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens išduotą pažymą, patvirtinančią, kad šis asmuo yra valstybės išlaikomas stacionarioje globos įstaigoje.

Kuriems nustatytas sunkus neįgalumas arba kurie pripažinti nedarbingais, taip pat šių asmenų globėjams

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nustatytą asmeniui neįgalumo lygį arba darbingumo lygį (iki 2005m. liepos 1 d. – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinės komisijos arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotas invalidumo pažymėjimas, nuo 2005 m. 1iepos 1 d. – Neįgalumo ir darbingumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota Darbingumo lygio pažyma), o nurodytų asmenų globėjams – ir dokumentas, patvirtinantis, kad jie yra paskirti globėjais.

Kurie dėl objektyvių priežasčių negali disponuoti savo turtu ir lėšomis

Turto arešto aktą ir (ar) kitus dokumentus, patvirtinančius objektyvias priežastis, dėl kurių asmuo negali disponuoti savo turtu ir lėšomis, bei Metinę pajamų ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti.

Sergantys sunkiomis psichikos ligomis, kai sprendžiami jų priverstinio paguldymo į psichiatrijos įstaigą ir gydymo klausimai, ir jų globėjams

Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, patvirtinančią, kad asmuo serga sunkia psichikos liga, o nurodytų asmenų globėjams – ir dokumentą, patvirtinantį, kad jie yra paskirti globėjais.

Asmenys bylose dėl gimimo registravimo

Civilinės metrikacijos įstaigos išvadą dėl atsisakymo registruoti gimimą ar atkurti gimimo įrašą.

Asmenys bylose dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

Dokumentą, patvirtinantį, kad prašymas dėl neteisėtai išvežto ar laikomo vaiko grąžinimo pagal Hagos konvenciją yra priimtas centrinėje institucijoje ir neteisėtai išvežtas ar laikomas vaikas nebuvo grąžintas, taip pat šio prašymo kopija.

Kurie turi teisę gauti pagalbą nagrinėjant baudžiamąsias bylas

Jokių dokumentų patys neteikia. Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą patvirtina ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo priimti sprendimai, kad įtariamajam, kaltinamajam, nuteistajam būtinas gynėjas.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmuo, kuris, siekdamas gauti antrinę teisinę pagalbą, pateikė informaciją žinodamas, kad ji neteisinga, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
Tarnybos sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priima iš karto, kai asmuo kreipiasi. Jeigu nėra galimybės priimti sprendimą iš karto, jis priimamas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo aukščiau minėtų, reikiamų dokumentų gavimo dienos, juos išduoda Juridinio ir personalo administravimo skyriaus specialistas, teikiantis pirminę teisinę pagalbą. Apie priimtą sprendimą tarnyba nedelsdama raštu praneša pareiškėjui. Tarnybos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  
Nemokama arba su daline priemoka
Yra du teisinės pagalbos finansavimo lygiai. Jei Jūsų pajamos ir turtas neviršys pirmojo finansavimo lygio, gausite nemokamą advokatą, jei neviršys antrojo – 50 procentų išlaidų kompensuos valstybė.

  Kaip įvertinama?

Jūsų turto ir pajamų lygį nustatys valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, įvertinusi Metinėje pajamų ir turto deklaracijoje antrinei teisinė pagalbai gauti ir Jūsų prašyme pateiktus duomenis.
Svarbu. Tuo atveju, jeigu Jūsų turtas ir pajamos atitinka pirmąjį asmens turto ir pajamų lygį arba gaunate antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant į Jūsų turimą turtą ir pajamas, tačiau Jums jau yra teikiama antrinė teisinė pagalba dvejose bylose, už antrinės teisinės pagalbos teikimą kitose bylose valstybė kompensuos 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Tuo atveju, jeigu Jūsų turtas ir pajamos atitinka antrąjį turto ir pajamų lygį antrinei teisinei pagalbai gauti ir teisinė pagalba Jums jau yra teikiama daugiau kaip dviejose bylose, už antrinės teisinės pagalbos teikimą kitose bylose valstybė kompensuos 25 procentus antrinės teisinės pagalbos išlaidų.
Dėl valstybės finansuojamo advokato paskyrimo kreipkitės į Mažeikių rajono savivaldybei priskirtą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyrių su prašymu, kurį Jums gali padėti užpildyti, pirminę teisinę pagalbą teikiantis, specialistas.
Jeigu Jūsų pajamos ir turtas viršija Vyriausybės nustatytus lygius, tuomet Jūsų pažeistas ar ginčijamas teises galėtų ginti privatus advokatas. Lietuvoje registruotų advokatų kontaktiniai duomenys yra skelbiami svetainėje www.advoco.lt.
Turto ir pajamų lygio nustatymas
Tarnyboms ir advokatams
Antrinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose koordinavimas

Jei Jūsų turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių ir:

• esate Lietuvos Respublikos pilietis arba
• Europos Sąjungos valstybės narės pilietis arba
• teisėtai gyvenate Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje
turite teisę gauti antrinę teisinę pagalbą.

Tačiau tarnyba gali nepatenkinti prašymo, jei:

• Jūsų reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
• atstovavimas byloje yra neperspektyvus;
• kreipiatės dėl neturtinės žalos, susijusios su garbės ir orumo gynimu, tačiau nepatyrėte turtinės žalos;
• prašymas yra susijęs su reikalavimu, tiesiogiai atsirandančiu dėl Jūsų ūkinės komercinės veiklos ar dėl Jūsų savarankiškos profesinės veiklos;
• Jūs galite gauti reikiamas teisines paslaugas nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba;
• kreipiatės ne dėl savo teisių pažeidimo, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus;
• reikalavimas, dėl kurio kreipiatės antrinės teisinės pagalbos, Jums buvo perleistas siekiant gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą;
• piktnaudžiaujate valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiomis ar procesinėmis teisėmis;
• nesutinkate apmokėti nustatytos antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalies;
• iš esmės išnagrinėjusi reikalavimą tarnyba nustato, kad galimos antrinės teisinė pagalbos išlaidos viršytų Jūsų turtinių reikalavimų (turtinių interesų) dydį;
• Jums buvo suteikta antrinė teisinė pagalba kitoje byloje, tačiau iki nurodyto termino neapmokėjote nustatytų antrinės teisinės pagalbos išlaidų arba jų dalies;
• tarnyba nustato, kad Jūs pats savarankiškai be advokato pagalbos galite įgyvendinti arba apginti savo teises ar įstatymų saugomus interesus;
• antrinė teisinė pagalba Jums teikiama daugiau kaip 3 bylose;
• per tarnybos nustatytą terminą nepateikėte dokumentų, privalomų antrinei teisinei pagalbai gauti;

Neatsižvelgiant į asmens turtą ir pajamas antrinė teisinė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams, Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, teisėtai Lietuvoje ar Europos Sąjungos valstybėje gyvenantiems asmenims.

1. Nagrinėjant bylas baudžiamojo proceso tvarka*:

• dėl veikų, kuriomis įtariamas ar kaltinamas nepilnametis;
• neregiams, kurtiesiems, nebyliams ir kitiems asmenims dėl fizinių ar psichinių trūkumų negalintiems pasinaudoti savo teise į gynybą;
• nemokantiems proceso kalbos asmenims;
• kai yra įtariamųjų ar kaltinamųjų gynybos interesų prieštaravimų, jeigu bent vienas iš jų turi gynėją;
• dėl nusikaltimų, už kuriuos gali būti skiriamas laisvės atėmimas iki gyvos galvos;
• nagrinėjant bylą kaltinamajam nedalyvaujant;
• kai įtariamasis ar kaltinamasis yra suimtas;
• kai sprendžiama dėl asmens išdavimo (ekstradicijos) arba perdavimo Tarptautiniam baudžiamajam teismui ar pagal Europos arešto orderį;
• teisme pagreitinto proceso tvarka;
• kitais atvejais, jei ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras motyvuotu nutarimu ar teismas motyvuota nutartimi pripažįsta ar kai įstatymų nustatytais atvejai gynėjo dalyvavimas yra privalomas.

2. nukentėjusiesiems dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje;
3. asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;
4. asmenims, išlaikomiems stacionariose socialinės globos įstaigose;
5. asmenims, pripažintiems nedarbingais arba sunkiai neįgaliais arba sulaukusiais senatvės pensijos amžiaus, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat šių asmenų globėjams (rūpintojams), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti;
6. asmenims, sergantiems sunkiomis psichikos ligomis, kai sprendžiami jų priverstinio hospitalizavimo ir gydymo klausimai pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą, ir jų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti;
7. asmenims, pateikusiems įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių jie gali laisvai disponuoti tik dalimi savo turto ir pajamų, kuri neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti;
8. skolininkams vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame jie gyvena;
9. nepilnamečiams vaikams, kai sprendžiamas jų iškeldinimo klausimas, tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą;
10. nepilnamečiams vaikams, kai įstatymų nustatytais atvejais jie kreipiasi į teismą savarankiškai dėl savo teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimo, išskyrus tuos, kurie sudarę santuoką ar teismo pripažinti visiškai veiksniais (emancipuotais);
11. asmenims, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais, bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu;
12. asmenims bylose dėl gimimo registravimo;
13. asmenims bylose dėl neteisėtai išvežto ar laikomo veiko grąžinimo pagal 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų.
14. kitiems asmenims Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

* Pastaba. Pripažinęs asmenį kaltu teismas, įvertinęs kaltinamojo turtinę padėtį turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo priteisti ir išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo išlaidas.

Antrinę teisinę pagalbą gali gauti piliečiai, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių. Yra du turto ir pajamų lygiai: Pirmasis turto ir pajamų lygis ir Antrasis turto ir pajamų lygis.

Pirmasis asmens pajamų lygis

Pirmajam pajamų lygiui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 10 MMA (MMA – minimali mėnesinė alga, kuri šiuo metu yra 400 Eur, dydžio, t.y. 4 000 Eur metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 3,75 MMA per metus (1500 Eur).

Pavyzdžiui, asmuo turi 1 išlaikomą asmenį, tokiu atveju pirmasis pajamų lygis būtų 10*400+3,75*1*400= 5 500 Eur. Asmens, turinčio 2 išlaikytinius pirmasis pajamų lygis būtų 10*400+3,75*2*400= 7 000 Eur ir t.t. Jeigu asmens pajamos per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 5 500 Eur turint 1 išlaikomą asmenį arba turint 2 išlaikytinius – 7 000 Eur ir t.t., tai tokiam asmeniui būtų paskirtas 100 procentų valstybės finansuojamas advokatas.

Taigi, pirmasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę:
10*400 Eur +3,75*x (x – asmens išlaikomų asmenų skaičius) *400 Eur.

 

Antrinė teisinė pagalba

I lygis
100 % apmokama)

 

Per metus (Eur)

Per mėnesį (Eur)

1 asmens pajamos

4 000

333,33

+1 išlaikytinis

5 500

458,33

 +2 išlaikytiniai

7 000

583,22

+3 išlaikytiniai

8 500

708,33

+4 išlaikytiniai

10 000

833,33

Pastaba. Išlaikytiniais laikomi:
1. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;
2. nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų: besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;
3. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi kiti asmenys.

Pirmasis asmens turto lygis
Pirmasis turto lygis nustatomas įvertinant asmens turtą (būsto, žemės ir kilnojamo turto dydžius (pinigines lėšas ir kt.) bei turimų išlaikytinių skaičių.

1. Būsto ploto ir žemės ploto normatyvai.
Asmens būsto ploto normatyvas vienam gyvenančiam asmeniui yra 60 kv. metrų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 15 kv. metrų. Žemės sklypo normatyvas parenkamas pagal turimos žemės rūšį:
• namų valdos žemės sklypo plotas - 6 arai (miestuose), 25 arai (miesteliuose ir kaimuose);
• žemės ūkio paskirties žemės sklypo iki 1 ha (įskaitant jame esančią namų valdos žemę) plotas - 6 arai (miestuose), 25 arai (miesteliuose ir kaimuose);
• didesnio kaip 1 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypo, žemės sklypo, kurį sudaro tik vandens telkinys, bei miškų ūkio paskirties žemės sklypo plotas - 3,5 ha;
Būsto ir žemės sklypo nekilnojamo turto vertės normatyvas nustatomas atitinkamo tipo nekilnojamojo turto normatyvą dauginant iš pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos (kai asmuo neturi gyvenamosios vietos – vietovės, kurioje gyvena) vidutinės nekilnojamojo tipo turto rinkos vertės. Lietuvos teritorijos verčių žemėlapiai skelbiami valstybės įmonės Registrų centras internetinėje svetainėje: http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_apsk_new.jsp.

2. Kilnojamojo turto, vertybinių popierių ir pajų vertės normatyvas.

Kilnojamojo turto, piniginių lėšų, vertybinių popierių ir pajų vertės normatyvas apskaičiuojamas sudedant 20 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių vienam vyresniam kaip 18 metų šeimos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui), 15 VRP dydžių kiekvienam kitam vyresniam kaip 18 metų šeimos nariui ir 10 VRP dydžių kiekvienam vaikui iki18metų.
VRP dydis šiuo metu yra 102 Eur per mėnesį vienam Lietuvos Respublikos gyventojui.

3. Piniginių lėšų normatyvas.

Piniginių lėšų normatyvas apskaičiuojamas sudedant 15 VRP dydžių vienam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui, 10 VRP dydžių kiekvienam kitam, vyresniam kaip 18 metų, bendrai gyvenančiam asmeniui, 5 VRP dydžių kiekvienam vaikui (įvaikiui) iki 18 metų.
Jei Jūsų turtas ir pajamos neviršija nustatytojo pirmojo lygio, Jums bus teikiama 100 procentų valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba.
Antrasis asmens pajamų lygis
Antrojo lygio pajamų normatyvui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 15 MMA, t.y. 6 000 Eur metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 5,5 MMA per metus (2 200 Eur).
Pavyzdžiui, asmuo turi 1 išlaikomą asmenį, tokiu atveju antrasis pajamų lygis būtų 15*400+5,5*1*400= 8 200 Eur. Asmens, turinčio 2 išlaikytinius antrasis pajamų lygis būtų 15*400+5,5*2*400= 10 400 Eur ir t.t. Jeigu asmens pajamos per metus turint 1 išlaikomą asmenį viršija 5 500 Eur, tačiau neviršija 8 200 Eur, o turint 2 išlaikytinius – viršija 7 000 Eur, tačiau neviršija 10 400 Eur ir t.t., tai toks asmuo gautų 50 % valstybės finansuojamą advokatą.

Taigi, antrasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę:

15*400 Eur + 5,5*x (kai x yra asmens išlaikomų asmenų skaičius) * 400 Eur

  Antrinė teisinė pagalba

II lygis
(50 % apmokama)

 

 
 Per metus (Eur)

 
 Per mėnesį (Eur)

1 asmens pajamos

6 000

500,00

+1 išlaikytinis

8 200

683,33

 +2 išlaikytiniai

10 400

866,67

+3 išlaikytiniai

12 600

1050,00

+4 išlaikytiniai

14 800

1233,33

Antrasis asmens turto lygis


Antrojo lygio turto normatyvas gaunamas pirmojo lygio turto normatyvą dauginant iš 1,5 karto.
Jei Jūsų turtas ir pajamos neviršija nustatytojo antrojo lygio, valstybė Jums garantuos ir apmokės 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų.
Asmuo gali gauti antrinę teisinę pagalbą tik, jeigu pirmąjį arba antrąjį lygį atitinka ir turto, ir pajamų vertė. Apskaičiavus turto ir pajamų normatyvus, žiūrima, ar asmens deklaruoto turto ir pajamų vertė neviršija šio turto ir pajamų lygio.
Kai asmeniui nustatomi skirtingi turto ir pajamų lygiai (turto – pirmasis; pajamų – antrasis lygis ar atvirkščiai), pareiškėjui nustatomas antrasis turto ir pajamų lygis, o antrinė teisinė pagalba teikiama 50 procentų valstybei garantuojant ir apmokant antrinės teisinės pagalbos išlaidų.
Jeigu bent vienas normatyvas (turto ar pajamų) viršija antrojo lygio normatyvą, teikti valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą yra atsisakoma.

ADVOKATO PROFESINIO DARBO IŠLAIDOS

Apskaičiuojant preliminarias antrinės teisinės pagalbos išlaidas už advokatą darbą, susijusį su gynybą ir atstovavimu bylose, procesinių dokumentų rengimu pagrindu imami Už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklėse stadijai ar procesiniam veiksmui nustatyti maksimalūs dydžiai. TAČIAU svarbu atkreipti dėmesį, kad išlaidos gali būti didesnės atsižvelgiant į faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką, kuris dažniausiai gali būti didesnis jei byla yra sudėtinga, didelės apimties, advokatui reikia atlikti papildomus veiksmus, surinkti įrodymus, bylos nagrinėjimas vyksta kitame mieste. Preliminariai įsivertinant šias išlaidas reikia turėti omenyje, kad advokato vienos profesinio darbo valandos užmokesčio dydis yra 11,58 Eur (40 Lt).

Pateikiame aktualiausią informaciją:

CIVILINĖS BYLOS
- taikus ginčo išsprendimas nesikreipiant dėl ginčo į teismą – 92,64 Eur (319,88 Lt);
- privalomas išankstinis ginčo sprendimas ne teisme – 92,64 Eur (319,88 Lt);
- ypatingoji teisena:
1. bylos dėl teismo leidimų išdavimo ar faktų patvirtinimo ir kitos bylos, kurios pagal įstatymus nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka, – 23,16 Eur (79,97 Lt);
2. kitos ypatingosios teisenos bylos – 115,80 Eur (399,83 Lt);
-bylos dėl teismo įsakymų išdavimo – 23,16 Eur (79,97 Lt);
- dokumentinio proceso bylos – 81,06 Eur (279,88 Lt);
- santuokos nutraukimo bylos, kuriose nėra ginčo, – 69,48 Eur (239,90 Lt);
- pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo parengimas – 23,16 Eur (79,97 Lt);
- ginčo teisena nagrinėjamos bylos:
1. dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų pirmosios instancijos teismui parengimas – 69,48 Eur (239,90 Lt);
2. atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 46,32 Eur (159,93 Lt);
3. apeliacinio skundo parengimas – 57,90 Eur (199,92 Lt);
4. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 69,48 Eur (239,90 Lt);
5. kasacinio skundo parengimas – 69,48 Eur (239,90 Lt);
6. atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 23,16 Eur (79,97 Lt);
7. proceso atnaujinimas – 69,48 Eur (239,90 Lt);
8. vykdymo procesas – 69,48 Eur (239,90 Lt);
9. kiti prašymai (prašymas išaiškinti teismo sprendimą ir panašiai) – 34,74 Eur (119,95 Lt).

ADMINISTRACINĖS BYLOS
- išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka – 69,48 Eur (239,90 Lt);
- administracinių bylų nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme:
1. procesinių dokumentų parengimas pirmosios instancijos teismui – 46,32 Eur (159,93 Lt);
2. atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 23,16 Eur (79,97 Lt);
3. apeliacinio skundo parengimas – 23,16 Eur (79,97 Lt);
- atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 34,74 Eur(119,95 Lt);
- atskirojo skundo parengimas – 11,58 Eur (39,98 Lt);
- proceso atnaujinimas – 23,16 Eur (79,97 Lt);
- vykdymo procesas – 69,48 Eur (239,90 Lt);

ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOS
- administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas ne teisme – 34,74 Eur(119,95 Lt);
- skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje parengimas – 11,58 Eur (39,98 Lt);
- administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme:
1. administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme – 34,74 Eur(119,95 Lt);
2. skundo dėl teismų nutarimų (nutarčių), priimtų nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas pirmąja instancija, parengimas – 11,58 Eur (39,98 Lt);
- atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 23,16 Eur (79,97 Lt);
- vykdymo procesas – 69,48 Eur (239,90 Lt);
- proceso atnaujinimas – 46,32 Eur (159,93 Lt).

BAUDŽIAMOSIOS BYLOS
- atstovavimas nukentėjusiojo, civilinio ieškovo interesams baudžiamojoje byloje:
1. civilinio ieškinio ir kitų procesinių dokumentų baudžiamojoje byloje rengimas – 46,32 Eur (159,93 Lt);
2. atstovavimas ikiteisminiame tyrime – 23,16 Eur (79,97 Lt);
3. atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 23,16 Eur (79,97 Lt);
4. apeliacinio skundo parengimas – 23,16 Eur (79,97 Lt);
5. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 23,16 Eur (79,97 Lt);
6. kasacinio skundo parengimas – 34,74 Eur(119,95 Lt);
7. atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 11,58 Eur (39,98 Lt);
- privataus kaltinimo bylos:
1. skundo (pareiškimo) parengimas – 46,32 Eur (159,93 Lt);
2. atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 23,16 Eur (79,97 Lt);
3. apeliacinio skundo parengimas – 23,16 Eur (79,97 Lt);
4. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 23,16 Eur (79,97 Lt);
- baudžiamosios bylos atnaujinimas – 46,32 Eur (159,93 Lt);

Už pareiškimų Europos Žmogaus Teisių Teismui arba kitoms tarptautinėms institucijoms, įgaliotoms nagrinėti asmens pareiškimus, parengimą mokama 46,32 Eur (159,93 Lt).

KITOS IŠLAIDOS

Kitos išlaidos, kurias gali tekti Jums apmokėti, dažniausiai priklausys nuo konkrečios bylos aplinkybių. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos praktikoje dažniausiai apmokamos šios išlaidos.

Ekspertizių išlaidos:
Ekspertizės išlaidų dydis priklausys nuo konkrečios ekspertizės, kurią būtina atlikti Jūsų byloje, rūšies. Iš anksto šias išlaidas paskaičiuoti būtų labai sudėtinga, todėl norėdamas įsivertinti galimas išlaidas galėtumėte susisiekti su tos rūšies ekspertizes atliekančiais teismo ekspertais ar teismo ekspertizės įstaigomis.

Dažniausiai Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veikloje tenka apmokėti DNR ekspertizės išlaidas, kurių dydis šiuo metu siekia vidutiniškai 304,10 Eur (1050 Lt).

Vykdymo proceso išlaidos:
Vykdymo procese apmokamos būtinosios vykdymo išlaidos, kurios apskaičiuojamos atsižvelgiant į Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352, nuostatas.

Vertimo išlaidos:
Su šiomis išlaidomis dažniausiai susiduriama, jeigu asmeniui bendraujant su advokatu reikalingos vertėjo paslaugos, taip pat tais atvejais, kai reikia versti teismui teikiamus dokumentus į lietuvių kalbą. Išlaidų dydžiai priklauso nuo to, iš kokios kalbos turi būti atliktas vertimas. Jeigu Jums tai aktualu, dėl preliminarios išlaidų sumos galite kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teritorinį skyrių.
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus struktūros schema

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@svgtpt.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS
Vasario 16-osios g. 49, LT-76296 Šiauliai. Tel. 8 700 00 214. Faks. 8 700 35 009. 
El. p. siauliuskyrius@vgtpt.lt
Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. Paštas
Margarita Božidai Specialistė
Dokumentų priėmimas ir išdavimas
8 700 00 214 siauliuskyrius@vgtpt.lt
Vaidotas Smirnovas Skyriaus vedėjas 8 700 00 207 v.smirnovas@vgtpt.lt
Prašymų skirti antrinę teisinę pagalbą nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas
Sanlė Vembrienė Vyriausioji specialistė 8 700 00 212 s.vembriene@vgtpt.lt
Dovilė Fokienė Vyriausioji specialistė 8 700 00 212 d.fokiene@vgtpt.lt
Užmokesčio advokatams apskaičiavimas ir pažymų apie antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidas teismams rengimas Šiaulių apygardos teismo teritorijoje
Raminta Daunytė Specialistė 8 700 00 213 r.daunyte@vgtpt.lt
Jūratė Milašienė Vyresnioji specialistė 8 700 00 213 j.milasiene@vgtpt.lt