Administracinės naštos mažinimas

DĖL KOMISIJOS SUDARYMO
2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. A1-2167 

DĖL REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ PLANINIO VIDAUS AUDITO „MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ VYKDYMO 2017 METAIS VERTINIMAS ” 2018 M. GEGUŽĖS 9 D. ATASKAITOJE, ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMĄ

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2017 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T1-230

TEMINIO VEIKLOS AUDITO ATASKAITOS

Administracinės naštos mažinimas

Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatymo tikslas – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.
Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatyme numatyta, kad savivaldybių tarybos, teikdamos veiklos ataskaitas savivaldybių bendruomenėms privalo jose nurodyti administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo rezultatus.
Įstatymo 3 str. 1 d. numato, kad turi būti taikomos šios administracinės naštos mažinimo priemonės:
1) esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas;
2) proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus;
3) institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija;
4) informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas;
5) išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniams įpareigojimams įvykdyti pateikimas;
6) teisės aktų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas;
7) teisės aktų projektų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas;
8) Europos Sąjungos teisės aktų, perkeliamų į nacionalinę teisę, administracinės naštos įvertinimas;
9) tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų.


Mažeikių rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymas 2019 m. I pusmetį

Administracinės naštos mažinimo priemonių plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T1-230, įgyvendinimas

Eil.

Nr.

Priemonė

Įvykdymo terminas

Vykdytojas

Numatomas rezultatas pagal patvirtintą priemonių planą

Per 2019 m. I-ąjį pusmetį pasiekti rezultatai

1.

Atsisakyti raštiškų prašymų iš asmenų, kurie kreipiasi dėl pažymų apie gaunamas socialines išmokas, pažymas išduoti pagal žodinį prašymą tik pačiam asmeniui kreipimosi metu pateikus savo asmens dokumentą.

Iki 2018-01-01

Socialinės paramos skyrius

Sumažės administracinė našta interesantams. Išduodamų pažymų skaičius per mėn. – 150 vnt.

Įgyvendinta.

100 proc. pažymų be raštiško prašymo. Taip pat nereikėjo žmogiškųjų išteklių prašymams apdoroti, sutaupyta popieriaus. Sutrumpėjo interesantų priėmimo laikas. 

2.

Panaudoti seniūnijas kaip tarpininkes perduodant asmenų prašymus kitiems Savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams toms administracinėms paslaugoms atlikti, kurių neatlieka seniūnijos.

Kasmet iki metų pabaigos

Seniūnijos

Savivaldybės darbuotojai galės greičiau ir efektyviau vykdyti užduotis, pasinaudodami elektroninių paslaugų teikimo priemonėmis.

Įgyvendinta

3.

Dokumentų valdymo sistemos serveriui išplėsti vidinę atmintį

2017 m.

Informacinių technologijų skyrius

Įdiegti papildomus serverio kietuosius diskus, leidžiančius padidinti atmintį talpinamiems skenuotiems dokumentams

Įgyvendinta 2017 m.

Papildyta 4,8 TB

4.

Pirkti naujus kompiuterinės įrangos komplektus tik su asmens tapatybės kortelės ar valstybės tarnautojo pažymėjimo skaitytuvais.

Kasmet iki metų pabaigos

Informacinių technologijų skyrius

Savivaldybės darbuotojai galės greičiau ir efektyviau vykdyti užduotis

 

Įgyvendinta.

Nupirktas 21 vnt.

5.

Aprūpinti Savivaldybės darbuotojus kompiuterio klaviatūromis su asmens tapatybės ar valstybės tarnautojo pažymėjimo skaitytuvais.

Kasmet iki metų pabaigos

Informacinių technologijų skyrius

Savivaldybės darbuotojai galės greičiau ir efektyviau vykdyti užduotis

 

Įgyvendinta.

6.

Siekti, kad rengiami dokumentai (siunčiami raštai, Savivaldybės mero potvarkių, tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai, sutartys, ataskaitos ir kt.) būtų derinami ir vizuojami elektronine forma dokumentų valdymo sistemoje.

Kasmet iki metų pabaigos

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai

Vykdomi dokumentų derinimo procesai elektroniniu būdu.

 10 proc. dokumentų vizuojama ir derinama elektroniniu būdu.

Tarybos sprendimų projektai elektroniniu būdu nederinami.

 

7.

Siekti, kad administracinių paslaugų teikimo aprašymai būtų atnaujinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius po paslaugos teikimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo.

Kasmet iki metų pabaigos

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai

Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainėje atnaujinti administracinių paslaugų teikimo aprašymai.

Nuolat įgyvendinama.

Per 2019 metų pirmąjį pusmetį pakeisti 62 administracinių paslaugų aprašymai.

8.

Skatinti interesantus paslaugas užsisakyti ne atvykus į Savivaldybę, o elektroniniu būdu.

Kasmet iki metų pabaigos

Visų padalinių specialistai, kurie administruoja elektroniniu būdu užsakomų paslaugų teikimą.

Sumažės administracinė našta gyventojams. Tai skatins asmenis naudotis patogesniu ir greitesniu būdu užsisakyti ir gauti paslaugas, padidės teikiančių gyventojų prašymų elektroniniu būdu skaičius.

Nuolat įgyvendinama.

Skatinama visomis formomis: informuojama gyventojus Mažeikių rajono savivaldybės svetainėje, telefonu, el. paštu.

9.

Parengti pasiūlymų paketą dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių įtraukimo į 2020-2022 metų Savivaldybės strateginio veiklos plano projektą ir teikti Strateginio planavimo grupei.

2017–2019 m.

Sudaryta darbo grupė

 

 

Parengtas Mažeikių rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių paketas

Įgyvendinta

10.

Skelbti Savivaldybės interneto svetainėje informaciją apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą ir vykdymo vertinimą.

 

Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyrius, Bendrasis skyrius

Visuomenė supažindinama su administracinės naštos mažinimo priemonėmis, jų taikymu ir pasiektais rezultatais.

Įgyvendinta.

Mažeikių rajono savivaldybės interneto svetainės pagrindinio lango paskyroje GYVENTOJAMS „Administracinės naštos mažinimas“ talpinama ši informacija:

INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMĄ

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
2017 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T1-230

TEMINIO VEIKLOS AUDITO ATASKAITOS

Devynios iš dešimties 2017-2019 metų Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinamos nuolat arba įgyvendintos, dviem įgyvendinimo laikotarpis nesibaigęs: nedidelis procentas dokumentų vizuojama ir derinama elektroniniu būdu, kai kuriuose padaliniuose nulinis procentas; sudaryta komisija pasiūlymų paketui parengti dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių įtraukimo į 2020-2022 metų Savivaldybės strateginio veiklos plano projektą