Vasario 19 d., 11.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės posėdžių salėje (II a., Laisvės g. 8) vyks Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto posėdis
Vasario 20 d., 9.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės posėdžių salėje (II a., Laisvės g. 8) vyks Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos komiteto posėdis
Vasario 20 d., 15.00 val. Mažeikių rajono savivaldybės posėdžių salėje (II a., Laisvės g. 8) vyks Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Renginiai

Veiklos sritys

Civilinė metrikacija

BENDRA INFORMACIJA

BESITUOKIANČIŲJŲ SĄRAŠAS

SANTUOKA SU UŽSIENIEČIU

TARPTAUTINIAI ĮRAŠAI

CIVILINĖS BŪKLĖS AKTŲ APSKAITYMAS

 

AKTUALI INFORMACIJA GYVENTOJAMS


Santuokų registravimo ceremonijos vyksta atnaujintose Civilinės metrikacijos skyriaus patalpose,
adresu Laisvės g. 8, Mažeikiai (įėjimas į šias patalpas tik santuokų registravimui iš savivaldybės kiemo pusės).

Visais kitais Civilinės metrikacijos skyriaus kompetencijos klausimais asmenys priimami
adresu Laisvės g. 8, Mažeikiai, kab. Nr. 101, 102, 102A (įėjimas į skyrių iš Laižuvos g. pusės,
per Asmenų prašymų priėmimą)
.
Kilus klausimams skambinkite tel. nr. (8 443) 98 225 ir (8 443)  98 223.

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS PRIĖMIMO LAIKAS

Pirmadieniais – 8.00–17.00
Antradieniais – 8.00–17.00
Trečiadieniais – 8.00–17.00
Ketvirtadieniais – 8.00–17.00
Penktadieniais – 8.00–15.45

Pirmadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais pietų pertrauka –12.00–12.45

Antradieniais ir trečiadieniais asmenys aptarnaujami be pietų pertraukos – 8.00–17.00

Šeštadieniais registruojamos santuokos ir vardynos (pagal išankstinį grafiką)

Sekmadieniais – nedirbama.

 

Jaunimas

Informaciją apie jaunimo renginius, klausimus, pasiūlymus, problemas susijusias su jaunimu prašome pateikti
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistei Alvydai Purauskytei

Adresas Stoties g. 18, LT-89226 Mažeikiai
204 B kab.
El. p. alvyda.purauskyte@mazeikiai.lt 
Tel. (8 443) 95 327
Mob. 8 655 96437

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS) 2020 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBA 

MAŽEIKIŲ RAJONO JAUNIMO IR SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

JAUNIMO REIKALŲ  TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

TEISĖS AKTAI

INFORMACINIAI PRANEŠIMAI

VAIZDINĖ MEDŽIAGA

Lietuvos Jaunimo politikos žemėlapis: kas ir kur?

Kalbos tvarkyba

Mažeikių rajono savivaldybės valstybinės kalbos tvarkytoja 

Eglė Ereminė
Ryšių su visuomene skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 443) 98 205, mob. 8 642  15 462,
el. p. egle.eremine@mazeikiai.lt

• kontroliuoja valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą Mažeikių rajono savivaldybėje. Turi teisę iš atsakingų pareigūnų reikalauti pašalinti nustatytus trūkumus; 
• kontroliuoja, ar rajono viešieji užrašai taisyklingi, derina šių užrašų ir reklamos tekstus bei projektus; 
• konsultuoja Mažeikių rajono savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais.
Išsamiau...


Į kalbos tvarkytoją prašome kreiptis, jeigu:

• pastebėjote nelietuvišką ar netaisyklingą viešąjį užrašą, valgiaraštį, prekės etiketę;
• Jus aptarnavo, Jums suteikė informaciją ar pateiktė dokumentą(-us) nevalstybine kalba;
• paslaugos teikėjas ar prekės pardavėjas Jūsų prašymu nepateikė prekės ar paslaugos aprašo valstybine kalba.

 

ĮSTATYMAI IR TEISĖS AKTAI

ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ

TIKRINIMŲ APŽVALGA

NAUDINGOS NUORODOS

 

Kalbos konsultacijos:

Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Gedimino per. 60
01110 Vilnius
konsultacijos@vlkk.lt
Tel. (8 5)  272 4520

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitą informaciją kalbos klausimais galima rasti internete adresu http://www.vlkk.lt

Valstybinė kalbos inspekcija
M. K. Paco g. 4
10309 Vilnius
vki@lrvki.lt
Tel. (8 5)  260 8899

 

Kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. 
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius, kuris yra atskaitingas Savivaldybės tarybai. 

NUOSTATAI IR VEIKLA

Kultūra, sportas, paminklosauga
Savivaldybės centralizuotas vidaus auditas
Socialinė parama

Mažeikių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:

• Skiria ir išmoka socialines pašalpas, išmokas vaikams, šalpos pensijas ir kitas socialines išmokas ar (ir) kompensacijas, informuoja ir konsultuoja gyventojus išmokų klausimais bei vykdo valstybinių programų įgyvendinimą; 
• Organizuoja socialinių paslaugų teikimą, tobulina esamų paslaugų formas; 
• Konsultuoja gyventojus dėl jiems priklausančių socialinių paslaugų; 
• Priima gyventojų prašymus bendrosioms ir specialiosioms socialinėms paslaugoms gauti; 
• Testuoja asmenų, kurie kreipiasi dėl socialinių paslaugų ar (ir) pašalpų pajamas bei turtą; 
• Paskiria bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims; 
• Formuoja socialinių paslaugų strategiją, rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų teikimo planus bei programas; 
• Pagal kompetenciją kontroliuoja socialinių paslaugų teikėjų veiklą; 
• Organizuoja maitinimo paslaugų teikimą socialiai remtiniems asmenims.

BENDRA INFORMACIJA

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS
Bendruomeninis pagalbos vaikams centras Laisvės g. 83, 89222 Mažeikiai
Tel. (8 443) 75 621, (8 443) 20 110
el. p. info@atokvepis.lt
Plinkšių globos namai Mokyklos g. 3, Plinkšiai,
Šerkšnėnų seniūnija, Mažeikių rajonas
Tel.: sekretorė – 8 443 44399
el.p. sekretore@plinksiugloba.lt
Mažeikių nakvynės namai Sodų g. 7, 89114 Mažeikiai,
tel/fax. (8 443) 66 531
el.p. nakvynes_namai@mail.ru 
Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai,
tel. (8 443) 20 139, faks. (8 443) 20 140
el.p. direktore@socpaslaugos.lt
Švietimas

Šiandien rajono švietimo įstaigos vykdo kilniausią savo misiją – kuria mokyklą, teikiančią kokybišką ugdymą, leidžiantį visiems moksleiviams pagal savo sugebėjimus ir poreikius dalyvauti ugdymo procese, padedantį kiekvienam moksleiviui atskleisti savo kūrybines galias. Rajono mokyklos pasiekė puikių ugdymo rezultatų, gražiai ir įdomiai organizuoja papildomą veiklą, didelį dėmesį skiria etnokultūrinei sričiai, dalyvauja projektų rengime ir vykdyme.
Mažeikių rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2019–2020 m.m. mokosi 6298 mokiniai, suformuotas 291 klasių komplektas.  4980 mokinių mokosi Mažeikių miesto mokyklose, 1318 – rajono teritorijoje esančiose mokyklose. 1925 vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas: mieste – 1650, kaime – 275.  Neformalaus ugdymo įstaigas lanko 2300 mokinių.
Bendrojo ugdymo mokyklose dirba 675 mokytojai iš jų 616 moterų ir 59 vyrai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose – 332, iš jų 330 moterų ir 2 vyrai. Neformalaus ugdymo įstaigose – 116, iš jų 82 moterys ir 34 vyrai. 

Visai švietimo sistemos veiklai finansuoti Savivaldybės biudžete 2019 metams skirta 28.553.500 Eur.

Visos švietimo sistemos darbą rajone koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

BENDRA INFORMACIJA

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ EINAMŲJŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

LYDERIŲ LAIKAS 3

Tarpinstitucinis bendradarbiavimo koordinavimas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) 
Rasa Dargvainienė

Stoties g. 18, 203 kab.
89226 Mažeikiai
Tel. (8 443)  95 329
Mob. 8 697  43 850
el.paštas rasa.dargvainiene@mazeikiai.lt

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS) 2020 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

KOORDINUOTA PAGALBA VAIKUI IR JO ŠEIMAI


Koordinuotos pagalbos gavėjai – vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys iki 21 metų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

Viešoji tvarka. Civilinė ir priešgaisrinė sauga
Žemės ūkis

Laisvės g. 39,  LT-89222 Mažeikiai
Tel/faks. (8 443) 25 963

Vedėja Aleksandra Lukošaitienė

Skyrius planuoja ir organizuoja priemones, skatinančias tiesiogines investicijas, įgyvendina valstybės politiką žemės ūkio, kaimo plėtros srityse. Formuoja žesmės ūkio produktų gamybos prioritetinių sričių plėtojimo strategiją rajone, skirsto ž.ū. produktų valstybinio supirkimo kvotas, registruoja ūkininkus, organizuoja ir įgyvendina kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui finansavimą, renka pasėlių deklaravimo duomenis, teikia metodinę pagalbą žemės ūkio subjektams, registruoja traktorius ir kitą žemės ūkio techniką, atlieka jų techninę priežiūrą.

GYVULININKYSTĖ

MELIORACIJA

ŪKIŲ REGISTRAVIMAS, PASĖLIŲ DEKLARAVIMAS

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS REGISTRAVIMAS

ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ ADMINISTRAVIMAS

Rajone veikia šios su žemės ūkiu susietos tarnybos ir įvairaus pavaldumo įstaigos:

VšĮ Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Mažeikių biuras 
Vedėja D. Pociuvienė. Vydūno g. 7A, Mažeikiai, tel./faks. (8 443) 25 422; 8 612 77174
Žemės Ūkio Rūmų Mažeikių rajono organizatorė savivaldai R. Čaplinskienė
Laisvės g. 39, Mažeikiai, tel. (8 443) 26 813

Lietuvos ūkininkų sąjungos Mažeikių skyrius
Skyriaus pirmininkas Andriejus Virkutis, tel. (8-687) 45409, Laisvės g. 39, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav., LT-89222 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių teritorinis skyrius
Vedėjas Zigmantas Šimkus, Laisvės g. 39, 89222 Mažeikiai, te. 8 706 85 613, faks. 8 706 86 971, el. p. mazeikiai@nzt.lt

Mažeikių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Vaidotas Sungaila viršininkas — valstybinis veterinarijos inspektorius vaidotas.sungaila@vmvt.lt, Viekšnių g. 26, LT-89235 Mažeikiai
Tel. (8 443) 25 407, faks. (8 443) 25 407, mob. tel. (8 611) 30 896, el. paštas mazeikiai@vmvt.lt

UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“
Žemaitijos skyrius (Kretingos, Mažeikių, Palangos, Plungės, Rietavo, Skuodo, Telšių raj.)
Skyriaus vadovė Daiva Urvakienė Plungės g. 29, 87112 Telšiai; 8 682 47513; zemaitija@gpk.lt
Skyriaus vadovo pavaduotoja Eglė Meižienė 8 614 15106, el. p. egle.meiziene@gpk.lt

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Plungės, Telšių, Mažeikių regionų vyr. specialistas - valstybinis veislininkystės inspektorius
Telšių g. 3, Plungės m., Plungės miesto sen., Plungės r. sav., LT-90162, tel. 8 616 06319, el. p. aldona.sestakauskiene@xxx.lt