Mažeikių rajono savivaldybės apdovanojimų komisija kviečia gyventojus iki gruodžio 15 d. siūlyti pretendentus apdovanoti garbės ženklu „Už nuopelnus Mažeikių kraštui“

Gruodžio 14 d., 10.00 val. vyks Tarybos posėdis
Gruodžio 17 d., 14.30 val. vyks Savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdis

Renginiai

Veiklos sritys

Civilinė metrikacija

BENDRA INFORMACIJA

BESITUOKIANČIŲJŲ SĄRAŠAS

SANTUOKA SU UŽSIENIEČIU

TARPTAUTINIAI ĮRAŠAI

 

 

 Aktuali informacija besituokiantiems nuo š. m. liepos 2 d.

Pranešame, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus santuokų registravimo patalpose nuo 2018 m. liepos 2 d. prasidėjo kapitalinio remonto darbai.
Informuojame, kad nuo 2018 m. liepos 2 d. santuokų registravimo ceremonijos yra vykdomos Mažeikių muziejaus patalpose adresu: V. Burbos g. 9, Mažeikiai (įėjimas į muziejų iš senamiesčio parko pusės). 
Visais kitais Civilinės metrikacijos skyriaus kompetencijos klausimais pareiškėjai priimami, kaip įprasta, Civilinės metrikacijos skyriaus darbo valandomis adresu: Laisvės g. 8, Mažeikiai (įėjimas iš Laižuvos g. pusės, kab. Nr. 101 arba Nr. 102).
Kilus klausimams dėl santuokos registravimo ceremonijos vietos skambinkite tel. (8 443) 98 225.

  

 

 

 

Jaunimas

Informaciją apie jaunimo renginius, klausimus, pasiūlymus, problemas susijusias su jaunimu prašome pateikti
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistei Alvydai Purauskytei

Adresas Stoties g. 18, LT-89226 Mažeikiai
204 B kab.
El. p. alvyda.purauskyte@mazeikiai.lt 
Tel. (8 443) 95 327
Mob. 8 655 96437

 

MAŽEIKIŲ RAJONO JAUNIMO IR SU JAUNIMU DIRBANČIŲ ORGANIZACIJŲ SĄRAŠAS

JAUNIMO REIKALŲ  TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

TEISĖS AKTAI

INFORMACINIAI PRANEŠIMAI

VAIZDINĖ MEDŽIAGA

Lietuvos Jaunimo politikos žemėlapis: kas ir kur?

Kalbos tvarkyba

Mažeikių rajono savivaldybės valstybinės kalbos tvarkytoja 

Eglė Ereminė
Ryšių su visuomene skyriaus vyr. specialistė
Tel. (8 443) 98 234, mob. 8 642  15 462,
el. p. egle.eremine@mazeikiai.lt

• kontroliuoja valstybinės kalbos vartojimą ir jos taisyklingumą Mažeikių rajono savivaldybėje. Turi teisę iš atsakingų pareigūnų reikalauti pašalinti nustatytus trūkumus; 
• kontroliuoja, ar rajono viešieji užrašai taisyklingi, derina šių užrašų ir reklamos tekstus bei projektus; 
• konsultuoja Mažeikių rajono savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis kalbos klausimais.
Išsamiau...


Į kalbos tvarkytoją prašome kreiptis, jeigu:

• pastebėjote nelietuvišką ar netaisyklingą viešąjį užrašą, valgiaraštį, prekės etiketę;
• Jus aptarnavo, Jums suteikė informaciją ar pateiktė dokumentą(-us) nevalstybine kalba;
• paslaugos teikėjas ar prekės pardavėjas Jūsų prašymu nepateikė prekės ar paslaugos aprašo valstybine kalba.

 

ĮSTATYMAI IR TEISĖS AKTAI

ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ

TIKRINIMŲ APŽVALGA

NAUDINGOS NUORODOS

 

Kalbos konsultacijos:

Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Gedimino per. 60
01110 Vilnius
konsultacijos@vlkk.lt
Tel. (8 5)  272 4520

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitą informaciją kalbos klausimais galima rasti internete adresu http://www.vlkk.lt

Valstybinė kalbos inspekcija
M. K. Paco g. 4
10309 Vilnius
vki@lrvki.lt
Tel. (8 5)  260 8899

 

Kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba – subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. 
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako Savivaldybės kontrolierius, kuris yra atskaitingas Savivaldybės tarybai. 

NUOSTATAI IR VEIKLA

Kultūra, sportas, paminklosauga
Metinės veiklos užduotys

2018 M. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVAMS NUSTATYTOS METINĖS UŽDUOTYS, SIEKTINI REZULTATAI IR JŲ VERTINIMO RODIKLIAI

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS


KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS


SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Savivaldybės centralizuotas vidaus auditas
Socialinė parama

Mažeikių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka šias funkcijas:

• Skiria ir išmoka socialines pašalpas, išmokas vaikams, šalpos pensijas ir kitas socialines išmokas ar (ir) kompensacijas, informuoja ir konsultuoja gyventojus išmokų klausimais bei vykdo valstybinių programų įgyvendinimą; 
• Organizuoja socialinių paslaugų teikimą, tobulina esamų paslaugų formas; 
• Konsultuoja gyventojus dėl jiems priklausančių socialinių paslaugų; 
• Priima gyventojų prašymus bendrosioms ir specialiosioms socialinėms paslaugoms gauti; 
• Testuoja asmenų, kurie kreipiasi dėl socialinių paslaugų ar (ir) pašalpų pajamas bei turtą; 
• Paskiria bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims; 
• Formuoja socialinių paslaugų strategiją, rengia ir įgyvendina socialinių paslaugų teikimo planus bei programas; 
• Pagal kompetenciją kontroliuoja socialinių paslaugų teikėjų veiklą; 
• Organizuoja maitinimo paslaugų teikimą socialiai remtiniems asmenims.

Išsamesnė informacija teikiama: Stoties g. 18, Mažeikiai, 
115 kab., tel. 8 (443) 90 141; 
110 kab., tel. 8 (443) 90 147; 
103 kab., tel. 8 (443) 90 675; 
102 kab., tel. 8 (443) 90 674; 
101 kab., tel. 8 (443) 90 144;
Socialinės paramos skyriaus priėmimas, tel. 8 (443) 90 670

BENDRA INFORMACIJA

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ KAINOS

SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2018 M. VEIKLOS UŽDUOTYS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS
Bendruomeninis pagalbos vaikams centras Laisvės g. 83, 89222 Mažeikiai
Tel. (8 443) 75 621, (8 443) 20 110
el. p. info@atokvepis.lt
Plinkšių globos namai Mokyklos g. 3, Plinkšiai,
Šerkšnėnų seniūnija, Mažeikių rajonas
Tel.: sekretorė – 8 443 44399
el.p. sekretore@plinksiugloba.lt
Mažeikių nakvynės namai Sodų g. 7, 89114 Mažeikiai,
tel/fax. (8 443) 66 531
el.p. nakvynes_namai@mail.ru 
Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai,
tel. (8 443) 20 139, faks. (8 443) 20 140
el.p. direktore@socpaslaugos.lt
Sveikata

 

VISUOMENĖS SVEIKATA

ĮSAKYMAS DĖL PARAIŠKŲ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMUI ATRANKOS, VERTINIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016 m. kovo 29 d. Nr. A1-517
PARAIŠKŲ MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMUI ATRANKOS, VERTINIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
1 priedas PARAIŠKA
2 priedas PROGRAMŲ, VYKDYTI MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONĘ, VERTINIMO KRITERIJAI
3 priedas MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONĖS VYKDYMO FINANSAVIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO ATASKAITA 

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VYKDYMO STRATEGIJOS, PROGRAMOS SĄMATOS IR PRIEMONIŲ VYKDYMO PLANO PATVIRTINIMO
2018 m. kovo 30 d. Nr. T1-83
Mažeikių rajono savivaldybės 2018 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo strategija;
Mažeikių rajono savivaldybės 2018 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmata;
Mažeikių rajono savivaldybės 2018 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo planas

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITA
PATVIRTINTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-58


___________________________

Švietimas

Šiandien rajono švietimo įstaigos vykdo kilniausią savo misiją – kuria mokyklą, teikiančią kokybišką ugdymą, leidžiantį visiems moksleiviams pagal savo sugebėjimus ir poreikius dalyvauti ugdymo procese, padedantį kiekvienam moksleiviui atskleisti savo kūrybines galias. Rajono mokyklos pasiekė puikių ugdymo rezultatų, gražiai ir įdomiai organizuoja papildomą veiklą, didelį dėmesį skiria etnokultūrinei sričiai, dalyvauja projektų rengime ir vykdyme.
Mažeikių rajono bendrojo ugdymo mokyklose 2017–2018 m.m. mokosi 6480 mokiniai, suformuoti 309 klasių komplektai.  4973 mokiniai mokosi miesto mokyklose, 1507 – kaimo mokyklose. 1991 vaikų lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas: mieste – 1601, kaime – 390.  Neformalaus ugdymo įstaigas lanko 2280 mokiniai.
Bendrojo ugdymo mokyklose dirba 676 mokytojai iš jų 612 moterų ir 64 vyrai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose – 328, iš jų 325 moterys ir 3 vyrai. Neformalaus ugdymo įstaigose – 116, iš jų 79 moterys ir 37 vyrai. 
Visos švietimo sistemos darbą rajone koordinuoja ir kontroliuoja savivaldybės administracijos švietimo skyrius.

RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

PRIĖMIMO Į MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Tvarkos aprašas, priedas
2018 m. kovo 30 d. Nr. T1-85

SPRENDIMAS DĖL ĮGALIOJIMO NUSTATYTI MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ BEI ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGŲ VADOVAMS METINES UŽDUOTIS IR ĮVERTINTI JŲ VEIKLĄ
2018 m. kovo 30 d. Nr. T1-104

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMU NR. T1-98 „DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO 2016–2019 METAMS PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTO MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO 2016–2019 METAMS PATIKSLINIMO
Priedas
2017 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T1-235

SPRENDIMAS DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS PLANO 2016–2019 METAMS PATVIRTINIMO
Priedas
2016 m. balandžio 29 d. Nr. T1-98

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ EINAMŲJŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

LYDERIŲ LAIKAS 3

Tarpinstitucinis bendradarbiavimo koordinavimas

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
vyriausiasis specialistas Rasa Dargvainienė

Stoties g. 18, 203 kab.
89226 Mažeikiai
Tel. (8 443)  95 329
el.paštas rasa.dargvainiene@mazeikiai.lt

 

KOORDINUOTA PAGALBA VAIKUI IR JO ŠEIMAI
Koordinuotos pagalbos gavėjai – vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys iki 21 metų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

Viešoji tvarka. Civilinė ir priešgaisrinė sauga
Žemės ūkis

Laisvės g. 39,  LT-89222 Mažeikiai
Tel/faks. (8 443) 25 963

Vedėjas  RIMANTAS GRAMAS  (mob. 8 614  28 732)

Skyrius planuoja ir organizuoja priemones, skatinančias tiesiogines investicijas, įgyvendina valstybės politiką žemės ūkio, kaimo plėtros srityse. Formuoja žesmės ūkio produktų gamybos prioritetinių sričių plėtojimo strategiją rajone, skirsto ž.ū. produktų valstybinio supirkimo kvotas, registruoja ūkininkus, organizuoja ir įgyvendina kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui finansavimą, renka pasėlių deklaravimo duomenis, teikia metodinę pagalbą žemės ūkio subjektams, registruoja traktorius ir kitą žemės ūkio techniką, atkieka jų techninę priežiūrą.

GYVULININKYSTĖ

MELIORACIJA

ŪKIŲ REGISTRAVIMAS, PASĖLIŲ DEKLARAVIMAS

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS REGISTRAVIMAS

ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ ADMINISTRAVIMAS

Rajone veikia šios su žemės ūkiu susietos tarnybos ir įvairaus pavaldumo įstaigos:

VšĮ Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Mažeikių biuras 
Vedėja D. Pociuvienė. Vydūno g. 7A, Mažeikiai, tel./faks. (8 443) 25 422; 8 612 77174
Žemės Ūkio Rūmų Mažeikių rajono organizatorė savivaldai R. Čaplinskienė
Laisvės g. 39, Mažeikiai, tel. (8 443) 26 813

Lietuvos ūkininkų sąjungos Mažeikių skyrius
Skyriaus pirmininkas Andriejus Virkutis, tel. (8-687) 45409, Laisvės g. 39, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav., LT-89222 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių teritorinis skyrius
Vedėjas Zigmantas Šimkus, Laisvės g. 39, 89222 Mažeikiai, te. 8 706 85 613, faks. 8 706 86 971, el. p. mazeikiai@nzt.lt

Mažeikių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Vaidotas Sungaila viršininkas — valstybinis veterinarijos inspektorius vaidotas.sungaila@vmvt.lt, Viekšnių g. 26, LT-89235 Mažeikiai
Tel. (8 443) 25 407, faks. (8 443) 25 407, mob. tel. (8 611) 30 896, el. paštas mazeikiai@vmvt.lt

UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“
Žemaitijos skyrius (Kretingos, Mažeikių, Palangos, Plungės, Rietavo, Skuodo, Telšių raj.)
Skyriaus vadovė Daiva Urvakienė Plungės g. 29, 87112 Telšiai; 8 682 47513; zemaitija@gpk.lt
Skyriaus vadovo pavaduotoja Eglė Meižienė 8 614 15106, el. p. egle.meiziene@gpk.lt

Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Plungės, Telšių, Mažeikių regionų vyr. specialistas - valstybinis veislininkystės inspektorius
Telšių g. 3, Plungės m., Plungės miesto sen., Plungės r. sav., LT-90162, tel. 8 616 06319, el. p. aldona.sestakauskiene@xxx.lt